Video­re­di­ge­rin­gen stop­per opp

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har nett­opp in­stal­lert vi­deo­re­di­ge­rings­pro­gram­met Pin­nacle Stu­dio 14. Når jeg prø­ver å åp­ne pro­gram­met, gir Win­dows mel­din­gen “Win­dows Kon­fi­gu­rer Pin­nacle Stu­dio 14 – inn­hen­ter nød­ven­dig in­for­ma­sjon”, og Pin­nacle Stu­dio star­ter ikke. Hva er galt?

Pin­nacle Stu­dio 14 er nes­ten ti år gam­melt (det kom i sep­tem­ber 2009) og er ikke tes­tet på Win­dows 10. Der­for kan det va­ere fle­re funk­sjo­ner som Win­dows 10 ikke vil gi pro­gram­met til­la­tel­se til å bru­ke. For å unn­gå sli­ke pro­ble­mer i frem­ti­den bør du vur­de­re å in­stal­le­re en ny ver­sjon av Pin­nacle Stu­dio (ver­sjon 22 er den ny­es­te) el­ler fin­ne et al­ter­na­tivt pro­gram. I mel­lom­ti­den kan du prø­ve å åp­ne pro­gram­met som ad­mi­ni­stra­tor – det kan løse pro­ble­mer av den­ne ty­pen. 1 Høyre­klikk på iko­net , og velg 2 .

Kjør som ad­mi­ni­stra­tor

Last ned Acry­lic Wi-Fi Ho­me fra www.kom­pu­ter.no/1319

2 1

1

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.