Fore­byg­ging er det bes­te for­svar: Stopp vi­rus, skade­vare og svin­del

De al­ler fles­te vi­rus og svin­de­l­for­søk ram­mer ma­ski­nen i det skjul­te fra nett­si­der. En ny ut­vi­del­se til nett­le­se­ren Goog­le Chro­me stop­per utøy­et før det i det hele tatt kom­mer inn på ma­ski­nen din.

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Av Hen­ning Ras­mus­sen

Du har sik­kert in­stal­lert anti­vi­rus og brann­mur for å hol­de Win­dows fritt for vi­rus og skade­vare, men hvor­for ikke blok­ke­re søp­pe­let før det kom­mer inn på ma­ski­nen? Det har blitt mu­lig med et nytt verk­tøy fra sik­ker­hets­sel­ska­pet Mal­ware­by­tes.

Ved å in­stal­le­re Mal­ware­by­tes Brow­s­er Ex­ten­sion gir du ma­ski­nen et eks­tra sik­ker­hets­lag som sør­ger for å stop­pe usik­re nett­si­der med svin­del og skade­vare før de i det hele tatt kom­mer seg inn på ma­ski­nen. Det er mu­lig for­di Mal­ware­by­tes Brow­s­er Ex­ten­sion er en ut­vi­del­se som in­stal­le­res di­rek­te i nett­le­se­ren Goog­le Chro­me og over­vå­ker nett­si­de­ne du be­sø­ker.

Tan­ken er god, for­di de fles­te for­mer for vi­rus og skade­vare i dag fin­ner vei til ma­ski­nen din via nett­si­der. Det gjel­der også i høy grad svin­de­l­for­søk der nett­si­der for ek­sem­pel ut­gir seg for å va­ere da­ting­si­der, mens de i vir­ke­lig­he­ten bare er ute etter å få tak i per­son­lig in­for­ma­sjon. Du be­skyt­tes også mot den­ne svin­de­l­ty­pen ved å in­stal­le­re Mal­ware­by­tes Brow­s­er Ex­ten­sion i Chro­me.

Du må fort­satt ha et godt anti­vi­rus­pro­gram in­stal­lert i Win­dows og kan godt bru­ke sik­ker­hets­pro­gram­mer du har in­stal­lert al­le­re­de. Ut­vi­del­sen fra Mal­ware­by­tes fun­ge­rer som et sup­ple­ment til dis­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.