Bli ad­vart øye­blik­ke­lig hvis pass­ord er hack­et

Nå kan nett­le­se­ren hjel­pe deg med å sjek­ke om pass­or­det har hav­net i hen­de­ne på en hack­er. I så fall blir du ad­vart hvis du prø­ver å bru­ke det.

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Mar­tin Ha­ver­holm

Fra tid til an­nen skri­ver vi om at sto­re nett­si­der har blitt hack­et og at meng­der av per­son­lig in­for­ma­sjon er på avveie. I klar­tekst be­tyr det at pass­ord og bru­ker­navn kan bli mis­brukt av hacke­re, men hvor­dan vet du om også dine pass­ord er blant dem som er spredd for alle vin­der – og der­med usik­re? Den enk­les­te løs­nin­gen er å in­stal­le­re den lil­le ut­vi­del­sen Goog­le Pas­sword Checkup i nett­le­se­ren. Hver gang du opp­gir et pass­ord, sjek­ker den auto­ma­tisk om det har blitt stjå­let un­der et hack­eran­grep.

Er du uhel­dig og får en ad­var­sel fra Goog­le Pas­sword Checkup, bør du sna­rest mu­lig end­re pass­or­det til si­den. Vi an­be­fa­ler at du vel­ger et pass­ord med mi­ni­mum tolv tegn og en blan­ding av sto­re og små bok­sta­ver og tall. Du bør ald­ri bru­ke det sam­me pass­or­det på fle­re hjemme­si­der. Hvis du li­ke­vel vet at du har brukt det hack­e­de pass­or­det på and­re si­der, bør du også end­re pass­ord på dis­se. Hvis du har pro­ble­mer med å hus­ke de man­ge lan­ge og kom­pli­ser­te pass­or­de­ne, er det smart å bru­ke et pass­ord­pro­gram som LastPass fra For­dels­so­nen til å hol­de or­den på dem.

Byt­ter du pass­ord ofte, har du sann­syn­lig­vis ikke noe å be­kym­re deg for, men in­gen vet når den nes­te lek­ka­sjen inn­tref­fer. Der­for er det for­nuf­tig å få Goog­le Pas­sword Checkup til å føl­ge med på om alt er som det skal. På den må­ten blir du også vars­let på et tid­lig tids­punkt.

Hvis pass­or­det er hack­et, får du den­ne ille­vars­len­de mel­din­gen når du prø­ver å bru­ke det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.