Få mye mer ut av verk­tøy­ene du al­le­re­de bru­ker

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Sjef­re­dak­tør Leif Jo­nas­son

Hver gang jeg tror at jeg en­de­lig kjen­ner Win­dows 10 inn og ut, får jeg en på­min­nel­se om at det langt fra er til­fel­let. Det fin­nes fort­satt meng­der av nyt­ti­ge god­sa­ker, også i de gam­le verk­tøy­ene i ope­ra­tiv­sys­te­met.

Hvert halv­år duk­ker det opp en rek­ke split­ter nye funk­sjo­ner i kjøl­van­net av Win­dows-opp­da­te­rin­ge­ne, men det er ikke dem jeg tenker på. Nei, jeg me­ner fak­tisk de verk­tøy­ene som har va­ert en del av Win­dows i åre­vis. Det kan va­ere opp­ga­ve­lin­jen, Ut­fors­ker el­ler ap­pen

Bil­der til bilde­vis­ning og an­net.

Jour­na­list Mat­hias Al­sted Flinck har sett na­er­me­re nett­opp på Bil­de­r­ap­pen til det­te num­me­ret. Ar­tik­ke­len hans er et ledd i se­ri­en ”Få mer nyt­te av ...”, der vi gir tips om kjen­te Win­dows-funk­sjo­ner og verk­tøy.

Nå lu­rer du kan­skje på hvil­ke­re­vo­lu­sjo­ne­ren­de sen­sa­sjo­ner som kan fin­nes i noe så hver­dags­lig som ap­pen Bil­der? In­gen, fak­tisk, men ofte skal det ikke så mye til. Du kan la­ere nye må­ter å gjø­re tin­ge­ne på. For meg er det en dag­lig kilde til gle­de å opp­da­ge tids­be­spa­ren­de tips om bru­ken av en pc. Viss­te du for ek­sem­pel at Bil­der både har in­ne­byg­de bilde­be­hand­lings­verk­tøy og en ka­len­der som vi­ser bil­de­ne i kro­no­lo­gisk rekke­føl­ge? Ikke? Ikke jeg hel­ler inn­til ny­lig.

I tid­li­ge­re ut­ga­ver av bla­det har vi sett på opp­ga­ve­lin­jen, Ut­fors­ker og Micro­soft Sto­re. Dis­se ar­tik­le­ne fin­ner du nå som PDF-guid­er i For­dels­so­nen. Ar­tik­le­ne er kor­te og tar bare et par mi­nut­ter å lese, men nytte­ver­di­en er stor for alle som bru­ker Win­dows til­dag­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.