Slik las­ter du ned pro­gram­me­ne

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET - Www.kom­pu­ter.no/for­dels­so­nen www.kundeservi­ce.com

Gå til For­dels­so­nen via kob­lin­gen un­der. For å las­te ned pro­gram­mer, guid­er og an­net inn­hold, må du først va­ere re­gist­rert som bru­ker.

Er du abon­nent?

Førs­te gang du las­ter ned noe fra For­dels­so­nen, må du re­gist­re­re deg ved hjelp av det tisif­re­de abon­ne­ments­num­me­ret. Det står på be­ta­lings­kor­tet som føl­ger med bla­det, el­ler du kan få det fra:

Har du kjøpt bla­det i løs­salg?

Har du kjøpt bla­det i for ek­sem­pel en kiosk, får du til­gang til For­dels­so­nen i en be­gren­set pe­rio­de. I så fall må du opp­gi blad­ko­den un­der på sam­me sted som abon­nen­te­ne skri­ver abon­ne­ments­num­me­ret.

Blad­kode til blad 10/2019: (bru­kes bare hvis du ikke abon­ne­rer) 3911000099 Den­ne blad­ko­den gir til­gang til og med 20. au­gust 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.