Sik­ker slet­ting av alle spor

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN -

Vi kan alle få be­hov for å slet­te ting fra for­ti­den – i hvert fall de di­gi­ta­le spo­re­ne. I For­dels­so­nen har vi to pro­gram­mer som hjel­per til: Verk­tøy­et Pri­vacy Era­ser Free slet­ter his­to­rik­ken fra Win­dows, pro­gram­mer og nett­le­se­re. Al­ter­na­ti­vet Era­ser går en­da grun­di­ge­re til verks og over­skri­ver fi­le­ne full­sten­dig.

Verk­tøy­et Pri­vacy Era­ser Free er et over­vel­den­de pro­gram. Hver meny i pa­ne­let til venst­re inne­hol­der en meng­de un­der­me­ny­er, og du kan vir­ke­lig gå i dyb­den hvis du for ek­sem­pel vil slet­te små­fi­ler Win­dows. Der­med unn­går du at and­re som bru­ker ma­ski­nen, kom­mer over for­tro­lig in­for­ma­sjon. Pro­gram­met lig­ger i For­dels­so­nen sam­men med en ut­før­lig vei­led­ning.

Era­ser er et sva­ert ef­fek­tivt slette­pro­gram. Velg en fil el­ler en map­pe, og over­skriv den så man­ge gan­ger at in­for­ma­sjo­nen ald­ri kan gjen­opp­ret­tes. Du fin­ner pro­gram­met og en vei­led­ning i For­dels­so­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.