Nye baer­ba­re med ni ti­mers bat­te­ri­tid

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER - Ny­hets­re­dak­tør Mat­hias Al­sted Flinck

≡ Det kan løn­ne seg å ven­te litt til hvis du er på nip­pet til å kjø­pe ny baer­bar pc. Al­le­re­de mot slut­ten av året vil det nem­lig kom­me en ny bøl­ge av baer­ba­re ma­ski­ner med bat­te­ri­ti­der på over ni ti­mer – og ikke bare ni ti­mer på pa­pi­ret, men i prak­tisk bruk i den vir­ke­li­ge ver­den. In­tel, som er ver­dens størs­te pro­du­sent av di­ver­se data­brik­ker, pre­sen­te­rer nem­lig et nytt kon­sept der de i sam­ar­beid med pc-pro­du­sen­ter som Acer, Asus og HP vil set­te nye stan­dar­der for hvor lang bat­te­ri­tid du kan for­ven­te fra den baer­ba­re

ma­ski­nen. For å få tak i en pc av den­ne ty­pen, må du se etter be­teg­nel­sen “Pro­ject At­he­na”, som kon­sep­tet kal­les. I til­legg til leng­re bat­te­ri­tid vil ma­ski­ne­ne bli både slan­ke­re og ras­ke­re, iføl­ge In­tel.

Hvis det­te hø­res kjent ut, kan det skyl­des at det er en

vi­dere­fø­ring av stan­dar­den for så­kal­te Ul­tra­books, som ble lan­sert i 2012. Også den gan­gen var det snakk om et sett med ret­nings­lin­jer for tyk­kel­se, pro­ses­sor­kraft og bat­te­ri­tid som pro­du­sen­te­ne måt­te opp­fyl­le før pro­duk­tet kun­ne smyk­ke seg med tit­te­len Ul­tra­book.

In­tel vil gjø­re baer­ba­re pc-er mer an­ven­de­li­ge og let­te­re å ha med over­alt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.