Fold­ba­re te­le­fo­ner lar ven­te på seg

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ 28. april skul­le de førs­te for­bru­ker­ne hatt en fold­bar smart­te­le­fon i hån­den. Slik gikk det ikke, og de for­vent­nings­ful­le kun­de­ne må smø­re seg med tål­mo­dig­het. Det skyl­des at den førs­te fold­ba­re te­le­fo­nen fra sør­kore­ans­ke Sam­sung, Galaxy Fold, vi­ser seg å ha så sto­re pro­ble­mer at sel­ska­pet har valgt å ut­set­te lan­se­rings­da­to­en for ver­dens førs­te kom­mer­si­elt til­gjen­ge­li­ge bøye­li­ge te­le­fon.

Fle­re an­mel­de­re som har prøvd te­le­fo­nen, har nem­lig be­skre­vet og do­ku­men­tert al­vor­li­ge feil ved skjer­men, som i fle­re til­fel­ler har gått i styk­ker. Noen av dem har iføl­ge Sam­sung blitt øde­lagt for­di en spe­si­ell film på skjerm­over­fla­ten – som må tas av – li­ke­vel har blitt fjer­net. And­re ska­der på skjer­men un­der­sø­kes nå na­er­me­re av Sam­sung. Mo­bil­gi­gan­ten vil for­sø­ke å ut­bed­re de po­ten­si­el­le ska­de­ne og svak­he­te­ne før den over 20 000 kro­ner dyre An­d­roid-te­le­fo­nen om­si­der fin­ner vei­en til ver­dens bu­tikk­hyl­ler.

Ut­set­tel­sen kom­mer cir­ka tre år etter en lig­nen­de pro­ble­ma­tisk lan­se­ring av en Sam­sung-te­le­fon. I 2016 kom den an­mel­der­ros­te Sam­sung Galaxy No­te 7 på mar­ke­det, men måt­te snart trek­kes til­ba­ke på grunn av en bat­te­ri­feil som i fle­re til­fel­ler før­te til brann.

Ge­ne­relt kan det alt­så va­ere for­nuf­tig å ven­te på den nes­te ge­ne­ra­sjo­nen før man be­ta­ler en høy pris for ny tek­no­lo­gi, uan­sett pro­du­sent.

Sam­sung Galaxy Fold har pro­ble­mer med at den bøye­li­ge skjer­men går i styk­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.