In­tel­li­gen­te ka­me­ra­er over­lis­tes av bil­der

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Over­vå­kings­ka­me­ra­er og kuns­tig in­tel­li­gens blir i øken­de grad i stand til selv å iden­ti­fi­se­re per­soner og av­gjø­re om det skal star­te opp­tak. Pa­ral­lelt med den ut­vik­lin­gen ar­bei­des det også med å be­skyt­te seg mot over­vå­kin­gen som brer sta­dig mer om seg i det of­fent­li­ge rom. Ett ek­sem­pel er en grup­pe uni­ver­si­tets­stu­den­ter fra Le­u­ven i Bel­gia, som har fun­net en løs­ning for å lure et in­tel­li­gent over­vå­kings­ka­me­ra. På bil­det til høy­re ser du to per­soner. Ka­me­ra­ets in­ne­byg­de pro­gram iden­ti­fi­se­rer per­sonen til venst­re, mer­ket med en lil­la fir­kant. Per­sonen til høy­re er der­imot “usyn­lig” for det sam­me ka­me­ra­et på grunn av skil­tet han ba­erer rundt hal­sen. I ste­det tror den kuns­ti­ge in­tel­li­gen­sen at det drei­er seg om et kunst­verk. Iføl­ge stu­den­te­ne kan tek­no­lo­gi­en vi­dere­ut­vik­les slik at en per­son for ek­sem­pel kan ta på seg en trøye som gjør at ka­me­ra­et ikke kla­rer å iden­ti­fi­se­re ved­kom­men­de som en per­son.

Et en­kelt bil­de kan gjø­re en per­son ”usyn­lig” for et sik­ker­hets­ka­me­ra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.