Smart søk i Ut­fors­ker

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Søke­funk­sjo­nen har len­ge va­ert en av de sto­re svak­he­te­ne i Win­dows 10. Den har ikke va­ert i stand til å gjen­nom­søke hele hard­dis­ken på fle­re år, og der­for har tredje­parts­le­ve­ran­dø­rer sett sitt snitt til å le­ve­re al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger. Det for­sø­ker Micro­soft å gjø­re noe med.

Med de kom­men­de opp­da­te­rin­ge­ne av Win­dows 10 vil sel­ska­pet pre­sen­te­re en rek­ke for­bed­rin­ger av søke­funk­sjo­ne­ne i ope­ra­tiv­sys­te­met. I den ny­es­te opp­da­te­rin­gen har blant an­net den pri­ma­ere søke­funk­sjo­nen på opp­ga­ve­lin­jen blitt opp­gra­dert, og snart er det søke­funk­sjo­nen i Ut­fors­ker som står for tur.

I opp­da­te­rin­gen som for­ven­tes vår­en 2020, vil nem­lig søke­fel­tet i Ut­fors­ker va­ere lik søke­fel­tet på opp­ga­ve­lin­jen. Det be­tyr at det kan bru­kes til å søke etter fi­ler og map­per på hele hard­dis­ken. I til­legg vil du kun­ne få re­sul­ta­ter fra nett­si­der via Bing, som er Micro­softs søke­mo­tor. Søke­funk­sjo­nen kan også gå inn i Micro­soft­pro­gram­mer og fin­ne inn­hold som sva­rer til søke­or­de­ne. Du kan for ek­sem­pel søke etter epost­mel­din­ger hvis du bru­ker Out­look. Dess­uten kan du fin­ne frem i alle fi­ler og map­per som er lag­ret på Micro­softs nett­ba­ser­te lag­rings­tje­nes­te, OneDri­ve.

En rek­ke av de funk­sjo­ne­ne som vil fin­nes i søke­fel­tet til Ut­fors­ker fra nes­te år, fun­ge­rer alt­så al­le­re­de i søke­fel­tet på opp­ga­ve­lin­jen, hvis du har in­stal­lert vårens sto­re opp­da­te­ring med ver­sjons­num­mer 1903.

Nå får Ut­fors­ker en bed­re søke­funk­sjon som gjør det mu­lig å søke etter fi­ler i blant an­net OneDri­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.