Stør­re tekst over­alt

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Det er ikke all­tid like lett å lese hva som står på data­skjer­men. Da­gens høye skjerm­opp­løs­ning gjør at teks­ten til ti­der kan bli ule­se­lig li­ten, selv om man har godt syn. I Win­dows 10 har det hel­dig­vis blitt lett å end­re tekst­stør­rel­sen, slik at det blir let­te­re å se hva som står på nett­si­der og i pro­gram­mer. Funk­sjo­nen kom som en del av den sto­re Win­dows­opp­da­te­rin­gen sist høst (1809). Hvis du vil end­re tekst­stør­rel­sen, klik­ker du på for­stør­rel­ses­glas­set på opp­ga­ve­lin­jen. I søke­fel­tet skri­ver du ”tekst­stør­rel­se ...” og klik­ker på ”Gjør tekst­stør­rel­sen stør­re”. Øverst i vin­du­et er det en sky­ve­knapp som kan trek­kes mot høy­re for å gjø­re teks­ten stør­re. Over lin­jen ser du hvor­dan tekst­stør­rel­sen end­rer seg. Når du har fun­net en stør­rel­se som er lett å lese, klik­ker du på knap­pen med teks­ten ”Bruk”. Hvis du se­ne­re vil gå til­ba­ke til den opp­rin­ne­li­ge skrift­stør­rel­sen, drar du knap­pen helt til venst­re igjen og klik­ker nok en gang på ”Bruk”.

Dra knap­pen un­der ”Ek­sem­pel­tekst” mot høy­re for å for­stør­re teks­ter i hele ope­ra­tiv­sys­te­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.