Kraft­full baer­bar med smart tas­ta­tur

Var­me er all­tid en utfordring når det gjel­der kraf­tig data­ut­styr, men nå har Acer en smart løs­ning for å hol­de tem­pe­ra­tu­ren i sjakk, nem­lig den baer­ba­re He­lios 700.

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Med bare noen milli­me­ters kla­ring mel­lom un­der­si­den av ma­ski­nen til bord­pla­ten har de fles­te baer­ba­re pcer pro­ble­mer med å bli kvitt var­men. Det kan i ver­ste fall føre til over­opp­he­ting og ska­de kom­po­nen­te­ne. Pro­ble­met er sa­er­lig ty­de­lig i kraf­ti­ge ma­ski­ner for spill og vi­deo­re­di­ge­ring, der pro­ses­sor og skjerm­kort ge­ne­re­rer mer var­me enn i ut­styr med mer be­skje­den ytel­se. Det har Acer løst på en krea­tiv måte i den nye Pre­da­tor He­lios 700. Løs­nin­gen er et tas­ta­tur som kan dras ut. Der­med blott­leg­ges to vif­ter som gjør det let­te­re å bli kvitt over­skudds­var­me enn med en kon­ven­sjo­nell de­sign der varme­trans­por­ten fore­går via un­der­si­den el­ler si­de­ne av ka­bi­net­tet. Mo­del­len er be­styk­ket med de nye In­tel Co­re i9-pro­ses­so­re­ne, 64 GB min­ne og et kraf­tig skjerm­kort fra Nvi­dia. Det dri­ver en 17-tom­mers skjerm med Full HD-opp­løs­ning. Acer Pre­da­tor He­lios 700 er i salg fra juni og fås med for­skjel­li­ge kon­fi­gu­ra­sjo­ner.

Pri­ser fra cir­ka 25 000 kro­ner.

Acers Pre­da­tor He­lios 700 er en del tyk­ke­re end tra­di­sjo­nel­le baer­ba­re mo­del­ler. Por­te­ne er plas­sert på si­de­ne og bak­si­den og om­fat­ter blant an­net USB, lyd­ut­gang og HDMI.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.