Epost­kon­to­en din kan va­ere hack­et

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

≡ Hvis du har for vane å lese epost på out­look.com i en nett­le­ser, bør du sjek­ke kon­to­en og se etter mis­ten­ke­li­ge mel­din­ger i inn­bok­sen, sendt­bok­sen og i map­pen ”slet­te­de mel­din­ger”. Grun­nen er at hacke­re har klart å få til­gang til et ukjent an­tall kon­to­er og har kun­net se både emne­felt og epost­adres­ser i epost­mel­din­ger i tids­rom­met 1. ja­nu­ar til 28. mars i år, iføl­ge Micro­soft selv. For seks bru­ke­re har hack­er­ne dess­uten hatt mu­lig­het til å lese all epost. Fore­lø­pig er det ukjent hvor man­ge av tje­nes­tens nes­ten 800 mil­lio­ner bru­ke­re som er be­rørt.

Er du i tvil om du er blant dem som er ram­met, kan du se etter en epost fra Micro­soft. Sel­ska­pet har nem­lig kon­tak­tet be­rør­te bru­ke­re med in­struk­ser om hvor­dan de skal for­hol­de seg. Du kan uan­sett end­re pass­or­det til Micro­soft-kon­to­en for å va­ere på den sik­re si­den.

Bru­ker du out­look.com? I så fall bør du vur­de­re å end­re pass­ord etter at hacke­re har hatt til­gang til en meng­de kon­to­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.