Er skjer­men skarp nok?

Komputer for alle (Norway) - - STOR GUIDE -

Skjer­men skal va­ere skarp og god å se på. I ut­gangs­punk­tet bør opp­løs­nin­gen va­ere minst Full HD, med and­re ord 1920 x 1080 piks­ler. Det er alt­så det­te du bør se etter i an­non­sen el­ler i bu­tik­ken. Jo stør­re skjer­men er, desto høy­ere bør også opp­løs­nin­gen va­ere.

Full HD-opp­løs­ning er til­strek­ke­lig også på 15- og 17-tom­mers ma­ski­ner, men det er et klart pluss hvis den er høy­ere, for ek­sem­pel 2560 x 1440 piks­ler.

Skjer­men på Hua­wei Mate­book X er skarp og lys­sterk. Det­te er egen­ska­per du bør se etter i bu­tik­ken når du er på jakt etter en ny baer­bar pc.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.