Den vik­ti­ge me­ka­nis­ke kva­li­te­ten

Komputer for alle (Norway) - - STOR GUIDE -

De in­ter­ne kom­po­nen­te­ne i en pc, som hard­disk, ram og pro­ses­sor, er selv­føl­ge­lig viktig, men hvor­dan ma­ski­nen fø­les og er skrudd sam­men er minst like viktig. Hvis ka­bi­net­tet be­står av lett og bil­lig plast som bøy­er seg og gir etter for et godt ord når du bru­ker ma­ski­nen, går den let­te­re i styk­ker og er ikke sa­er­lig ål­reit å job­be med. Der­for bør du all­tid prø­ve en pc før du drar kor­tet. Løft den opp og legg mer­ke til hvor tung den er. Trykk på ka­bi­net­tet med en fin­ger, og kjenn etter om det gir etter el­ler vir­ker fast og so­lid. Legg også mer­ke til om ma­ski­nen er kon­stru­ert av ma­te­ria­ler som mag­ne­si­um el­ler alu­mi­ni­um, el­ler om den pri­ma­ert er lagd av plast. Det er spe­si­elt viktig å un­der­sø­ke skjer­men grun­dig. Vri den for­sik­tig for å se om den vir­ker for myk og bøye­lig, el­ler om den er godt av­sti­vet og gir et ro­bust og hel­støpt inn­trykk.

Ra­zer Bla­de er med i den sto­re tes­ten i det­te num­me­ret. Her er det in­gen­ting å ut­set­te på kon­struk­sjo­nen, som gir et so­lid og ge­di­gent inn­trykk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.