Kom­pakt hjemme­skri­ver

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

De små blek­k­skri­ver­ne fra Ca­non har i bunn og grunn sett like ut i åre­vis, og Pix­ma TS6250 hol­der sti­len: En kom­pakt boks i svart plast der alle pa­pir­skuf­fer og be­tje­nings­pa­ne­let kan klap­pes helt sam­men, slik at skri­ve­ren tar mi­ni­malt med plass på skrive­bor­det når den ikke er i bruk.

I kjent stil er det også en enkel sak å kom­me i gang med Pix­ma TS6250. Skri­ve­ren vi­ser trinn for trinn hvor­dan du går frem med inn­stil­lin­ge­ne. Skri­ver­ho­det blir til og med fin­ka­li­brert ved at du først blir bedt om å skri­ve ut en test­side som så skal skan­nes, slik at skri­ve­ren kan ana­ly­se­re sin egen ut­skrift.

Skri­ve­ren eg­ner seg best for hjemme­bru­ke­re som har be­hov for man­ge funk­sjo­ner, men som ikke skri­ver ut sto­re meng­der. Hvis du skri­ver ut mye, blir du raskt lei av å åpne og luk­ke skuf­fer, lokk og kon­troll­pa­nel. Du må for ek­sem­pel vip­pe opp kon­troll­pa­ne­let til nes­ten vann­rett stil­ling for å få lov til å skri­ve ut. El­lers vil det nem­lig dek­ke åp­nin­gen der ut­skrif­te­ne kom­mer ut. Det er lite prak­tisk hvis man har skri­ve­ren stå­en­de på bor­det. Da må man nem­lig rei­se seg for å se skjer­men som bru­kes til å sty­re funk­sjo­ne­ne.

Pa­pir­skuf­fen har hel­ler ikke sa­er­lig stor ka­pa­si­tet. Hvis du skal skri­ve ut man­ge do­ku­men­ter, må du alt­så føl­ge med og mate skri­ve­ren med nytt pa­pir når den er tom, og det skjer ofte. Det kan va­ere litt krang­le­te å få skri­ve­ren til å fun­ge­re sam­men med mo­bil el­ler nett­brett, men når det inn­le­den­de opp­set­tet er unna­gjort, går alt som på skin­ner.

De tre mest grunn­leg­gen­de funk­sjo­ne­ne Ko­pi­er, Skann og Skriv ut tar det det mes­te av ho­ved­me­ny­en på den 3 tom­mer sto­re skjer­men, og det er selv­for­kla­ren­de en­kelt å bru­ke skri­ve­ren ved å tryk­ke på skjer­men og de få knap­pe­ne til for ek­sem­pel å vel­ge mel­lom svart-hvitt og far­ge. Alt på skjer­men fore­går på et lett­fat­te­lig og greit norsk.

In­ne i skri­ve­ren fin­nes det en eks­tra pa­tron med ”fo­to­svart” i til­legg til de van­li­ge fire blekk­pa­tro­ne­ne. Skri­ve­ren er da også spe­si­elt god til å skri­ve ut svart-hvitt-bil­der og mør­ke ny­an­ser. Rød­li­ge om­rå­der i for ek­sem­pel an­sik­ter har der­imot en tendens til å bli litt for røde.

Skri­ve­ren har også fle­re gode eks­trafunk­sjo­ner. Den støt­ter for ek­sem­pel dupleks, det vil si auto­ma­tisk ut­skrift på beg­ge si­der av ar­ket. Det spa­rer både tid og pen­ger.

Klaf­fen med kon­troll­pa­ne­let må vip­pes opp før man kan skri­ve ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.