Fun­ge­rer fint også som nett­brett

Komputer for alle (Norway) - - BAERBARE DATAMASKIN­ER -

Le­no­vo Yoga C930 er en slank og ele­gant sak i mørke­grå alu­mi­ni­um. Pro­du­sen­ten har åpen­bart gjort seg flid med eks­te­ri­ø­ret, og ma­ski­nen gir et eks­klu­sivt og lekkert inn­trykk, også når den er klap­pet sam­men.

Det er bare til­kob­lin­ger på venst­re side av ma­ski­nen. På høy­re side er det bare en på/av-knapp som fluk­ter helt med ka­bi­net­tet. Det gir Yoga C930 en pen og mi­ni­ma­lis­tisk pro­fil, men det had­de va­ert prak­tisk med USB-por­ter på beg­ge si­der.

På venst­re side fin­nes det to USBC-por­ter og en god gam­mel­dags USBA-port. Bort­sett fra dem er det fak­tisk bare en hode­te­le­fon­ut­gang. Du er alt­så hen­vist til å be­nyt­te en av USB-Cpor­te­ne til å lade ma­ski­nen, og ko­b­ler du til en eks­tern skjerm, må du bru­ke den med­føl­gen­de USB-C–HDMI-adap­te­ren. I så fall har du bare én USB-port til alt an­net, og det er litt snaut. Yoga C930 er sva­ert rask til alt an­net enn spill. "Skjerm­kor­tet" er nem­lig en integrert In­tel-løs­ning. Der­imot er både pro­ses­sor, RAM og SSD-lag­ring fra øvers­te hyl­le, og ma­ski­nen er en fryd å job­be med.

Skjer­men le­ve­rer et fint bil­de med høy kon­trast. Øverst på skjer­men sit­ter det et nett­ka­me­ra, og det er en vel­kom­men de­talj at man kan sky­ve på plass et lite dek­sel foran lin­sen, slik at du er helt sik­ker på at in­gen ser deg med mind­re du vil det selv.

Tolv ti­mer på bat­te­ri

Tas­ta­tu­ret er best for deg som bru­ker to fing­re når du skri­ver. Bru­ker du alle ti, vil du lett sav­ne re­spons i tas­te­ne. De har nem­lig så kort vand­ring at det er vans­ke­lig å vite om et taste­trykk er re­gist­rert. El­lers kan du bru­ke så mye kraft du vil når du skri­ver. To lan­ge gummi­lis­ter un­der ma­ski­nen sør­ger for at den står som støpt på bor­det. Det had­de el­lers va­ert fint med et eget tall­tas­ta­tur, men det er det gans­ke en­kelt ikke plass til på en pc av den­ne stør­rel­sen.

Fin­ger­av­trykks­le­se­ren er plas­sert slik at det er na­tur­lig å leg­ge høy­re peke­fin­ger på den. Den av­le­ser fin­ger­av­tryk­ket raskt og pre­sist og gjør det litt let­te­re å log­ge på ma­ski­nen.

I bak­kant av Yoga C930 kan du tryk­ke på en­den av en li­ten penn, som da spret­ter ut av ma­ski­nen. Den er prak­tisk å ha for hån­den hvis du leg­ger skjer­men helt bak­over og bru­ker ma­ski­nen som nett­brett. Yoga C930 fin­ner selv ut at du vil bru­ke den i nett­brett­mo­dus og ro­te­rer også skjer­men auto­ma­tisk så snart du hol­der ma­ski­nen på høy­kant.

Den gode skjer­men og slan­ke pro­fi­len gjør det til en god opp­le­vel­se å bru­ke ma­ski­nen som nett­brett. Det er mer enn man kan si om man­ge ma­ski­ner av den­ne ty­pen.

Alle til­kob­lin­ger er plas­sert på venst­re side.

Fin­ger­av­trykks­le­se­ren sit­ter på høy­re side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.