Første­klas­ses skjerm som er lett å til­pas­se

Komputer for alle (Norway) - - SKJERMER -

Fo­ten på Sam­sungs S24H650GD er blant de størs­te vi har sett på en 24-tom­mers skjerm. Du må ha god plass på skrive­bor­det for å få plass til den sto­re, rek­tan­gu­la­ere fo­ten. For­de­len er at den ut­gjør et sa­er­de­les godt fun­da­ment. En kraf­tig sy­lind­risk arm hol­der skjer­men høyt he­vet over bor­det, og det er le­ken­de lett å sky­ve skjer­men opp og ned el­ler vri den til en av si­de­ne. Hvis du sky­ver den til øvers­te po­si­sjon, kan du til og med set­te skjer­men på høy­kant.

Skjer­men er ut­styrt med Sam­sungs egen PLS-tek­no­lo­gi, og pro­du­sen­ten selv me­ner selv­føl­ge­lig at det gir bed­re bilde­kva­li­tet sam­men­lig­net med and­re skjer­mer i sam­me pris­ka­te­go­ri. Vi er til­bøye­li­ge til å gi dem rett: S24H650GD le­ve­rer et godt og lys­sterkt bil­de med fin farge­gjen­gi­vel­se. Be­trakt­nings­vin­ke­len er fullt på høy­de med gode IPS-skjer­mer. Du kan be­ve­ge ho­det både opp, ned og til si­den i for­hold til skjer­men uten at far­ge­ne for­and­rer seg nevne­ver­dig.

16 : 10-for­ma­tet be­tyr at skjer­men er litt høy­ere i for­hold til bred­den enn de fles­te and­re skjer­mer. Det gir først og fremst en li­ten for­del hvis du job­ber mye på net­tet el­ler skri­ver mye tekst.

Som noe gans­ke used­van­lig for en skjerm i dag har S24H650GD en rek­ke knap­per med sva­ert ty­de­li­ge mar­ke­rin­ger. Pro­du­sen­ten har ikke brydd seg om å skju­le knap­pe­ne un­der el­ler på bak­si­den av skjer­men. Der­med slip­per du å gjet­te deg frem. Det er bare å tryk­ke på knap­pen med den funk­sjo­nen du er ute etter. Det går for ek­sem­pel lyn­raskt å end­re farge­tem­pe­ra­tur på skjer­men slik at den blir mer rød­lig og der­med mer skån­som for øyne og natte­søvn.

På bak­si­den fin­ner vi inn­gan­ger for HDMI, Dis­play­Port og VGA. Der­med har de fles­te det de kan ha be­hov for. Der fin­nes det også en li­ten USB-hub med to por­ter til for ek­sem­pel mus og tas­ta­tur, slik at du slip­per å trek­ke kab­ler til data­ma­ski­nen.

Det er ty­de­li­ge sym­bo­ler på be­tje­nings­knap­pe­ne.

Bak­si­den er så pre­sen­ta­bel at skjer­men godt kan stå midt i rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.