MÅ­LIN­GER

Komputer for alle (Norway) - - BAERBARE DATAMASKIN­ER -

Vi mål­te ytel­sen til ma­ski­ne­ne med Pas­sMark Per­for­manceTest. Det er et så­kalt bench­mark-pro­gram som ut­fø­rer en lang rek­ke tester av de uli­ke kom­po­nen­te­ne i pc-en.

I til­legg til pro­ses­so­ren tester Per­for­manceTest også hvor god ma­ski­nen er til å be­hand­le både 2D- og 3D-gra­fikk. Det førs­te er viktig for hvor rask ma­ski­nen er til blant an­net kon­tor­pro­gram­mer. 3D-gra­fikk er for­trinns­vis ak­tu­elt i data­spill og 3D-pro­gram­mer.

Un­der "Min­ne" ser du re­sul­ta­te­ne av ram­tes­ten. Ram er ma­ski­nens ar­beids­min­ne og bru­kes til å mel­lom­lag­re data som er i bruk.

Til slutt må­les også hard­dis­ken el­ler SSD-lag­rin­gen. Må­lin­gen vi­ser hvor raskt ma­ski­nen kan lese inn sto­re data­meng­der, for ek­sem­pel ved opp­start av Win­dows.

Bench­mark-pro­gram­met må­ler has­tig­he­ten på en­kelt­kom­po­nen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.