In­tet er uslet­te­lig

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Hen­sik­ten med pro­gram­met O&O Safe-Erase er å slet­te fi­ler så ef­fek­tivt at in­gen kan gjen­opp­ret­te dem.

Det gjør pro­gram­met ved å over­skri­ve slet­te­de fi­ler med til­fel­di­ge data opp­til 35 gan­ger. Pro­gram­met kan også slet­te alle data på en pc, slik at den kan sel­ges uten at man be­hø­ver å va­ere redd for at data kom­mer på avveie. Po­en­get med å over­skri­ve fi­le­ne så man­ge gan­ger er at det i dag er mu­lig for avan­ser­te la­bo­ra­to­ri­er å ana­ly­se­re mag­net­pla­te­ne i hard­dis­ken og fin­ne spor etter de opp­rin­ne­li­ge fi­le­ne.

Det byr ikke på nevne­ver­di­ge ut­ford­rin­ger å in­stal­le­re O&O Sa­feErase. Ho­ved­me­ny­en er over­sikt­lig, og pro­gram­met in­te­gre­res med Win­dows Ut­fors­ker slik at det er lett å ak­ti­ve­re pro­gram­met for fi­ler og map­per du vil slet­te. Sa­feErase ana­ly­se­rer ma­ski­nen på et par mi­nut­ter og opp­gir hvor man­ge fi­ler som kan gjen­opp­ret­tes. På test­ma­ski­nen vår fant den ikke faer­re enn 258 943 fi­ler som ikke var full­sten­dig slet­tet(!) Det gir grunn til etter­tan­ke: Er det vir­ke­lig nød­ven­dig å slet­te så man­ge fi­ler så grun­dig? Og er ikke de man­ge gra

tis­pro­gram­me­ne med sam­me funk­sjo­na­li­tet ef­fek­ti­ve nok for van­li­ge dø­de­li­ge? Vi får et visst inn­trykk av at Sa­feErase prø­ver å skrem­me oss til å løse et pro­blem vi egent­lig ikke har.

Over­skri­ver også SSD

SSD-lag­ring fun­ge­rer an­ner­le­des enn me­ka­nis­ke snur­re­dis­ker, og også slet­ting av data fore­går på en an­nen måte. Trim-syste­met gjør det uhy­re vans­ke­lig å gjen­opp­ret­te data fra en SSD, og Sa­feErase gjør det nes­ten umu­lig ved å over­skri­ve bare én gang med til­fel­di­ge data. Det måt­te vi jo tes­te, og det stem­mer fak­tisk. SSD-sta­sjo­ner har imid­ler­tid en bak­dør som ikke kan for­se­res med pro­gram­vare, men som er til­gjen­ge­lig for etter­ret­nings­tje­nes­ter og and­re pro­fe­sjo­nel­le. Så hvis du har noe du ab­so­lutt vil hol­de skjult, er nok ham­mer og mei­sel det enes­te sik­re.

258 943 fi­ler som ut­gjør en sik­ker­hets­ri­si­ko? Ja, sa­er­lig …

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.