Su­per skjerm til hjemme­kon­to­ret

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

HP 24fh er slett ikke noe dår­lig valg hvis du er ute etter ny skjerm til hjemme­kon­to­ret. Den har både god bilde­kva­li­tet, hen­sikts­mes­sig er­go­no­mi og en for­nuf­tig pris.

Bil­det er lys­sterkt og skarpt og gir Full HD-opp­løs­ning. I mot­set­ning til man­ge and­re skjer­mer i sam­me pris­klas­se, kan du se den fra en gans­ke skrå vin­kel uten at far­ge­ne end­res el­ler bil­det blir uty­de­lig.

HP 24fh gir ikke inn­trykk av å va­ere en skjerm som hen­ven­der seg til spil­le­re, men den støt­ter fak­tisk AMD Fre­esync. Det er be­teg­nel­sen på en tek­no­lo­gi som mot­vir­ker hak­king i skjerm­bil­det når du spil­ler på en pc med et ny­ere skjerm­kort fra AMD.

Det er på­fal­len­de lite gjen­skinn i skjerm­over­fla­ten – selv ved kraf­tig kon­tor­be­lys­ning. Man tenker kan­skje ikke så mye over det i det dag­li­ge ar­bei­det, men for­styr­ren­de ele­men­ter kan va­ere an­stren­gen­de for øyne­ne når man sit­ter ved skjer­men i man­ge ti­mer om gan­gen.

Ar­men som hol­der skjer­men, er i so­lid og svart­lak­kert alu­mi­ni­um – ikke plast som man fin­ner på de fles­te kon­kur­re­ren­de skjer­me­ne i den­ne pris­klas­sen. Det be­tyr at hele kon­struk­sjo­nen som hol­der skjer­men, er både slank og so­lid. Det er spe­si­elt en for­del når du tar tak i skjer­men for å heve, sen­ke, vri el­ler vip­pe på den. Den er nem­lig be­ve­ge­lig i de fles­te ret­nin­ger, og det gjør det lett å fin­ne en be­ha­ge­lig ar­beids­stil­ling. Du kan løf­te skjer­men 13 cm ved å dra i den, og det er in­gen sak å fin­ne en høy­de som pas­ser deg. Al­ter­na­ti­vet med skjer­mer som ikke kan he­ves, er at du må nøye deg med å vip­pe skjer­men, og der­med blir du lett sit­ten­de med bøyd nak­ke.

På un­der­si­den av skjer­men er det knap­per for jus­te­ring av far­ge og lys­styr­ke. Du ser ikke hva du tryk­ker på og må føle deg frem. Li­ke­vel er be­tje­nin­gen for­holds­vis enkel, etter­som me­ny­en på skjer­men vi­ser ty­de­lig hvil­ke knap­per som gjør hva.

Du kan også byt­te raskt mel­lom fle­re farge­pro­fi­ler, slik at du for ek­sem­pel kan dem­pe det blå ly­set sent på kvel­den for å re­du­se­re be­last­nin­gen på øyne­ne.

Skjer­men kan både ro­te­res, he­ves og sen­kes.

Fo­ten er uvan­lig so­lid for en skjerm i den­ne pris­klas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.