Slik blir bil­de­ne bed­re

Komputer for alle (Norway) - - WINDOWS -

”Bil­der” kan mye mer enn å vise bil­de­ne dine. Du kan også jus­te­re for ek­sem­pel eks­po­ne­rin­gen el­ler fjer­ne far­ge­ne hvis du hel­ler vil ha en svart-hvitt-ver­sjon av bil­det. Her ser du hvor­dan du fin­ner be­hand­lings­mu­lig­he­te­ne.

Du åp­ner verk­tøy­et ”Bil­der” ved 1 å åpne start­me­ny­en med et klikk på Win­dows-lo­go­en 1 i ne­ders­te venst­re hjør­ne. I start­me­ny­en bru­ker du den al­fa­be­tis­ke pro­gram­lis­ten til å bla ned­over og klik­ke på Bil­der 2 .

Du kan vel­ge mel­lom tre slags 4 verk­tøy: Be­sk­ja­er og ro­te­re 6 , Fil­tre 7 og Jus­te­rin­ger 8 . Verk­tøy­ene vi­ses på høy­re side i pro­gram­met. Når du er fer­dig med bilde­be­hand­lin­gen, klik­ker du på Lag­re en kopi.

2 I over­sikts­vin­du­et som åp­nes, fin­ner du et bil­de du øns­ker å end­re – du kan bru­ke søke­fel­tet el­ler tids­lin­jen for å lo­ka­li­se­re det. Når du har fun­net bil­det du le­ter etter, klik­ker du på det 3 .

3 Velg punk­tet Re­di­ger og opp­rett 4 øverst til høy­re, før du klik­ker på Re­di­ger 5 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.