Inn­hold i For­dels­so­nen

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Nye pro­gram­mer for deg og pc-en.

”Rydd opp etter deg ... mora di job­ber ikke her.” Den hu­mo­ris­tis­ke opp­ford­rin­gen skyl­des at det er sva­ert lite mor­somt å ryd­de. Det gjel­der på kjøk­ke­net, på sko­len, på job­ben el­ler på data­ma­ski­nen.

Som re­gel nyt­ter det hel­ler ikke å rope på mam­ma for å få hjelp til å ryd­de på pc-en, men DropIt er en god hjelp. Kje­de­lig og ens­for­mig ar­beid som å flyt­te fi­ler fra én map­pe til et an­tall mind­re map­per er fak­tisk som skapt for DropIt. Det er med and­re ord in­gen grunn til ikke å la pro­gram­met ta dritt­job­ben. DropIt vi­ser seg som en li­ten pil på Skrive­bor­det, og det enk­les­te er å dra en map­pe fra Ut­fors­ker over på iko­net. Prøv å vel­ge en map­pe med for­skjel­li­ge fil­ty­per. Da vil DropIt spør­re om hva som skal gjø­res med for ek­sem­pel exe-fi­ler, jpgfi­ler og så vi­de­re.

Reg­le­ne er det du som la­ger. Dis­se inn­le­den­de val­ge­ne kan rik­tig­nok ta litt tid, men se på det som en jobb­sam­ta­le der du for­kla­rer den nye but­le­ren hvor­dan ver­den skal se ut. Etter kort tid kan DropIt gjø­re alt rydde­ar­bei­det for deg.

Dra en map­pe fra Ut­fors­ker over på iko­net med den hvi­te pi­len, så sor­te­rer DropIt fi­le­ne i map­pen.

Over­våk en map­pe og sor­ter for ek­sem­pel nye fi­ler i ned­las­tings­map­pen eLta­tes­rtd­ni­ne­edrfer­ga­ler.

Du kan lage reg­ler for hva som skal gjø­res med spe­si­fik­ke fil­ty­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.