Få mer gle­de av Bil­der

Det har ald­ri va­ert let­te­re å ta kon­troll over bilde­sam­lin­gen i Win­dows. Verk­tøy­et Bil­der gjør det til en lek å både be­hand­le og vise blink­skud­de­ne.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Jour­na­list Mat­hias Al­sted Lund Flinck

Dis­se enk­le trik­se­ne gjør bilde­vis­nin­gen i Win­dows langt bed­re.

En­ten det er et bryl­lup el­ler en tur i sko­gen byr li­vet på man­ge øye­blikk som kan va­ere verdt å for­evi­ge. Man­ge mis­ter imid­ler­tid over­sik­ten når bil­de­ne er lagt over på pc-en. Det gjaldt sa­er­lig i tid­li­ge­re ver­sjo­ner av Win­dows, der ”Bilde­vis­ning” kun had­de grunn­leg­gen­de funk­sjo­ner. I Win­dows 10 fin­nes der­imot pro­gram­met ”Bil­der”, og det har man­ge nyt­ti­ge verk­tøy som gjør det lett å få over­sikt over bilde­sam­lin­gen. Det har også enk­le bilde­be­hand­lings­funk­sjo­ner for be­sk­ja­e­ring og jus­te­ring av lys og far­ge. Det er så bru­ker­venn­lig at du kla­rer deg fint uten for­kunn­ska­per in­nen bilde­be­hand­ling når du vil gjø­re gode bil­der en­da bed­re. Li­ke­vel er det or­ga­ni­se­ring av bilde­fi­ler som er pro­gram­mets ster­kes­te side. Det har blant an­net fle­re gode løs­nin­ger for å fin­ne be­stem­te bil­der og sam­le dem i over­sikt­li­ge al­bum.

Sa­er­lig søke­funk­sjo­nen er god og gjør det mu­lig å søke etter bil­der av bi­ler, byg­nin­ger el­ler an­net som du vet er en del av mo­ti­vet. In­dek­se­rin­gen går auto­ma­tisk med kuns­tig in­tel­li­gens som er overrasken­de ef­fek­tiv, selv om den ikke kla­rer å iden­ti­fi­se­re alt i bil­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.