Spør oss

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Gode spørs­mål og svar.

Jeg har hørt at verk­tøy­et Hjemme­grup­pe for å dele fi­ler på det lo­ka­le net­tet er fjer­net i den ny­es­te opp­da­te­rin­gen av Win­dows 10. Li­ke­vel kan jeg fort­satt vel­ge det når jeg prø­ver å dele en fil. Der­imot fun­ge­rer det ikke helt som det skal, for jeg blir bedt om å opp­gi pass­ord, så hva skjer egent­lig?

SVAR Det er godt ob­ser­vert, og det er mer­ke­lig at Win­dows fort­satt har Hjemme­grup­pe som en valg­mu­lig­het. Som du gans­ke rik­tig på­pe­ker, er nem­lig ikke verk­tøy­et en del av Win­dows 10 len­ger. Det for­svant med opp­da­te­rin­gen 1803. Hel­dig­vis kan du fort­satt dele fi­ler på and­re må­ter. Her vi­ser vi en enkel løs­ning.

1 Høyre­klikk på en fil el­ler map­pe du vil dele 1 , og velg Gi til­gang til 2 fulgt av Be­stem­te per­soner… 3 .

Sett inn kob­lin­gen i adresse­fel­tet 4 8 i Ut­fors­ker på den and­re ma­ski­nen, så har den til­gang.

3 Høyre­klikk på kob­lin­gen 6 og velg Ko­pi­er kob­ling 7 .

2 Velg Alle 4 i me­ny­en og klikk på Del 5 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.