Ta snar­vei­en i Win­dows

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN -

16 snar­vei­er er alt du be­hø­ver å kun­ne for å gjø­re hver­da­gen med Win­dows 10 mer ef­fek­tiv og be­ha­ge­lig. Det kan ten­kes at du kan dem al­le­re­de, el­ler i hvert fall noen av dem, men er­fa­rin­gen her i re­dak­sjo­nen ty­der på at de faer­res­te bru­ker an­net enn de van­ligs­te hur­tig­tas­te­ne, for ek­sem­pel til å ko­piere og set­te inn. Ma­ski­ner med Win­dows som ope­ra­tiv­sys­tem har nem­lig en spe­si­elt viktig tast, nem­lig Win­dows-tas­ten. Tryk­ker du på tas­ten ne­derst i venst­re hjør­ne på tas­ta­tu­ret, ser du start­me­ny­en. Kom­bi­nert med and­re tas­ter gir den imid­ler­tid en rek­ke nyt­ti­ge snar­vei­er. Alle dis­se har vi sam­let på et ark, og det kan selv­føl­ge­lig las­tes ned som en PDF fra For­dels­so­nen.

I For­dels­so­nen fin­ner du en over­sikt med de 16 vik­tigs­te snar­vei­ene. Last ned og skriv ut!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.