Skriv en­da bed­re med Word

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Micro­soft Word er ver­dens mest bruk­te tekst­be­hand­lings­pro­gram, og de fles­te kjen­ner stave­kon­trol­len med de ille­vars­len­de røde stre­ke­ne un­der ord pro­gram­met ikke fin­ner i ord­lis­ten. Nå vil Micro­soft Word gå len­ger og hjel­pe til med mer enn sta­ve- og gram­ma­tikk­feil. Word vil også ryd­de opp i lan­ge set­nin­ger for å bed­re les­bar­he­ten.

Tekst­be­hand­lings­pro­gram­met kom­mer til å be­nyt­te en ny kuns­tig in­tel­li­gens som re­gist­re­rer for lan­ge set­nin­ger. Er de for lan­ge, får du for­slag om hvor­dan du kan end­re set­nin­gen slik at den blir let­te­re å lese.

I til­legg vil Word kom­me med for­slag om hvor­dan du kan va­riere språ­ket. Pro­gram­met kan for ek­sem­pel fore­slå al­ter­na­ti­ve set­nin­ger og sy­no­ny­mer til ord du bru­ker mye, og til og med fin­ne kjønns­nøy­tra­le ord. Du kan også reg­ne med å få for­slag om hvor­dan du kan for­bed­re pre­sen­ta­sjo­nen av in­for­ma­sjo­nen i do­ku­men­tet. Det kan blant an­net va­ere ved å set­te inn ta­bel­ler i teks­ten, slik at in­for­ma­sjo­nen blir mer over­sikt­lig og for­ståe­lig.

I førs­te om­gang vil de nye funk­sjo­ne­ne kun fun­ge­re med nett­ver­sjo­nen av Word, Word On­line, og i en be­gren­set test­ver­sjon. Micro­soft reg­ner imid­ler­tid med at funk­sjo­nen også vil bli til­gjen­ge­lig i and­re Word­ver­sjo­ner i lø­pet av høs­ten.

He­ret­ter vil Word kom­me med fle­re for­slag for å for­bed­re set­nin­ge­ne og ikke bare ret­te stave­feil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.