Face­bo­ok med nytt ut­se­en­de

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Face­bo­ok er fort­satt ver­dens størs­te so­sia­le nett­verk, og nå gjen­nom­går tje­nes­ten den størs­te om­byg­gin­gen på man­ge år. End­rin­ge­ne vil va­ere syn­li­ge både når du log­ger inn på sel­ve Face­bo­ok og i de for­skjel­li­ge pro­gram­me­ne som er til­knyt­tet nett­ver­ket. Du vil blant an­net opp­da­ge at ny­hets­strøm­men inne­hol­der mind­re an­non­ser og mer inn­hold fra ven­ner og grup­per du er med­lem av. Dess­uten for­svin­ner den blå lin­jen øverst, som i alle år har va­ert ty­pisk for Face­bo­ok.

Un­der over­fla­ten kom­mer også for­bed­rin­ger av spe­si­elt bru­ker­nes sik­ker­het. Blant de vik­tigs­te er at alle bru­ker­data he­ret­ter blir kryp­tert, også i mel­dings­tje­nes­te­ne Mes­sen­ger og WhatsApp.

Slik ser Face­bo­ok ut etter an­sikts­løf­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.