De 15 bes­te gra­tis­pro­gram­me­ne til Win­dows

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Unn­gå ir­ri­te­ren­de eks­tra­pro­gram­mer

Un­checky fyl­ler en viktig funksjon og bør fin­nes på en­hver Win­dows-pc. Du mer­ker ikke noe til det til dag­lig, men det gjør nyt­te for seg når du in­stal­le­rer nye pro­gram­mer. Da pas­ser Un­checky på at det ikke føl­ger med over­flø­di­ge eks­tra­pro­gram­mer un­der in­stal­le­rin­gen av and­re pro­gram­mer.

En vi­rus­sik­ker data­ma­skin

Et sik­ker­hets­pro­gram er uunn­va­er­lig hvis du vil unn­gå at vi­rus og an­net in­fi­se­rer ma­ski­nen. Det be­hø­ver du ikke nød­ven­dig­vis å be­ta­le for. Det fin­nes nem­lig gra­tis­pro­gram­mer som kla­rer job­ben. Vi an­be­fa­ler Pan­da Free Anti­vi­rus – et gra­tis­pro­gram uten på­tren­gen­de an­non­ser.

Enk­le­re på­log­ging over­alt

Med LastPass må du bare hus­ke ett pass­ord for å kun­ne log­ge inn på alle nettje­nes­te­ne du bru­ker. Res­ten hus­ker pro­gram­met. Der­med slip­per du å hus­ke pass­or­de­ne og kan dess­uten bru­ke lan­ge, avan­ser­te og uni­ke pass­ord til alle tje­nes­ter.

Av­instal­ler fle­re pro­gram­mer Det er en­kelt å av­instal­le­re pro­gram­mer i Win­dows, men det er en om­sten­de­lig pro­sess hvis du skal kvit­te deg med fle­re enn ett. Med Bulk Crap Un­in­stal­ler kan du mar­ke­re fle­re pro­gram­mer og av­instal­le­re samt­li­ge i én ope­ra­sjon. Hold Win­dows i topp­form Net­tet fly­ter over av op­ti­ma­li­se­rings­pro­gram­mer, men et fel­les­trekk ved gra­tis­pro­gram­me­ne er at de er ful­le av an­non­ser for ut­vik­ler­nes øv­ri­ge pro­gram­mer el­ler lå­ser gode funk­sjo­ner som man må be­ta­le for å bru­ke. Det slip­per du med Sys­tem Me­cha­nics, der du får til­gang til alle pro­gram­funk­sjo­ne­ne ved å opp­gi epost­adres­sen.

Over­sikt over kom­po­nen­te­ne i data­ma­ski­nen

Vet du hvor mye min­ne det er i ma­ski­nen din? El­ler hva slags pro­ses­sor som dri­ver den? Du får svar på beg­ge de­ler og mye mer ved hjelp av HWInfo. Pro­gram­met gir meng­der av in­for­ma­sjon om ma­ski­nen, og for mer avan­ser­te bru­ke­re kan det også bru­kes til å feil­sø­king.

Redd slet­te­de fi­ler

Banne­or­de­ne er sjel­den langt unna hvis du skul­le kom­me til å slet­te hele det di­gi­ta­le bi­blio­te­ket el­ler foto­sam­lin­gen på ma­ski­nen. Med Re­cu­va er det li­ke­vel håp om at du kan kla­re å red­de fi­ler som el­lers er tapt. Pro­gram­met kan nem­lig opp­ret­te alt fra gam­mel epost til vi­deo­er.

Brenn cdog dvd-pla­ter

Selv om be­ho­vet har blitt mind­re, kan det fort­satt va­ere si­tua­sjo­ner der du har be­hov for å bren­ne en cd, for ek­sem­pel med fe­rie­bil­der el­ler en musikk­cd til bi­len. I så fall er In­fraRecor­der et vel­valgt pro­gram. Det er helt gra­tis, og du kom­mer ald­ri til å se skyg­gen av en an­non­se.

Geni­alt Win­dows-søk

Søke­funk­sjo­nen i Win­dows er langt fra full­kom­men. Du kan for ek­sem­pel ikke søke etter fi­ler på hele hard­dis­ken, men bare på de­ler av den. Med pro­gram­met Eve­rything får du en langt bed­re søke­funk­sjon, både når det gjel­der has­tig­het og an­tall bruk­ba­re treff.

LastPass

Pan­da Free Anti­vi­rus

Un­checky

Sys­tem Me­cha­nic

Bulk Crap Un­in­stal­ler

HWInfo

In­fraRecor­der

Re­cu­va

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.