Nå kan du sen­de og lese sms-mel­din­ger i Win­dows 10

Nå kan du kob­le sam­men te­le­fon og Win­dows slik at du kan sen­de og mot­ta sms på data­ma­ski­nen. Du slip­per å skri­ve på det lil­le skjerm­tas­ta­tu­ret på mo­bi­len og får mye bed­re over­sikt over mel­din­ge­ne.

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Stef­fen Ni­el­sen

Å skri­ve en sms på mo­bi­len tar ve­sent­lig mer tid enn man vil ved­kjen­ne seg. Den lil­le mo­bil­skjer­men med det en­da mind­re tas­ta­tu­ret er ikke på noen måte be­ford­ren­de for ef­fek­tivt tekst­ar­beid – sam­ti­dig som det kan va­ere vans­ke­lig å hol­de de for­skjel­li­ge sam­tale­trå­de­ne fra hver­and­re.

Vi har fra tid til an­nen om­talt for­skjel­li­ge løs­nin­ger på det­te. Én mu­lig­het er selv­sagt å kjø­pe et Blueto­othtas­ta­tur til te­le­fo­nen, men i til­legg til kost­na­den kom­mer også spørs­må­let om du gid­der å kob­le til tas­ta­tu­ret hver gang en ny sms tru­er. Al­ter­na­tivt fin­nes det pro­gram­mer og nettje­nes­ter for å skri­ve sms fra data­ma­ski­nen. In­gen av dis­se kan li­ke­vel måle seg med den nye løs­nin­gen fra Micro­soft. Nå kan du nem­lig både skri­ve og lese tekst­mel­din­ger di­rek­te i Win­dows 10!

Verk­tøy­et du bru­ker, he­ter ”Din mo­bil”. Det er en Win­dows-app som fun­ge­rer sam­men med mo­bi­lap­pen “Your Phone Com­pa­nion” for An­d­roid­t­e­le­fo­ner. Den nøy­ak­ti­ge frem­gangs­må­ten vi­ser vi selv­føl­ge­lig trinn for trinn på de nes­te si­de­ne. Det tar ikke mer enn fem mi­nut­ter, så er du klar til å sen­de lan­ge, vel­for­mu­ler­te tekst­mel­din­ger til ven­ner og uven­ner, di­rek­te fra det gode pc-tas­ta­tu­ret.

Det er lett å kob­le sam­men mo­bil og pc i Win­dows 10. De­ret­ter kan du leg­ge fra deg mo­bi­len og lese og sva­re på tekst­mel­din­ger i Win­dows-ap­pen ”Din mo­bil”.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.