Kjøp ny pc – best og bil­ligst

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Ni­klas Ernst

Pc-av­de­lin­gen hos elek­tro­kje­de­ne er en jun­gel av ma­ski­ner i alle stør­rel­ser og for­mer, men ta det med ro – i den­ne sto­re guid­en vi­ser vi nøy­ak­tig hva du skal se etter. Der­med er du sik­ker på å fin­ne en pc som pas­ser per­fekt til nett­opp dine be­hov og din lomme­bok. Data­ma­ski­nen jeg bru­ker pri­vat, er en kom­pakt sak med 13-tom­mers skjerm. Den er med and­re ord både li­ten og lett å ta med på to­get, på fe­rien el­ler å ha på fan­get i so­fa­en. For meg er det helt per­fekt. På job­ben bru­ker jeg en baer­bar som er kob­let til to

23-tom­mers skjer­mer. Den har ri­ke­lig med kraft og et godt tas­ta­tur. Po­en­get er at en 13-tom­mers baer­bar vil­le va­ert håp­løs hvis jeg skul­le job­be på den hele da­gen. På den an­nen side er ikke jobb­ma­ski­nen sa­er­lig flek­si­bel, og bat­te­ri­ti­den er håp­løs, men hver ting til sitt bruk. Der­for er det viktig at du spør deg selv om hva som er akku­rat ditt vik­tigs­te be­hov. Med den­ne vei­led­nin­gen for­sø­ker vi å gjø­re det let­te­re og mer hånd­gri­pe­lig å kom­me frem til hvil­ke for­vent­nin­ger, be­hov og krav du stil­ler til din nes­te pc. Vet du det, er det mye let­te­re å vel­ge rik­tig.

Slik bru­ker du guid­en

Kjøpe­guid­en be­står av for­skjel­li­ge de­ler. Du star­ter med å vur­de­re spe­si­fi­ka­sjo­ne­ne, og det gjør du hjemme­fra. Du får hjelp til å fin­ne ut hvor mye ram du bør ha og hva slags pro­ses­sor du bør se etter hvis du for ek­sem­pel skal bru­ke ma­ski­nen til bilde­be­hand­ling. And­re del fo­ku­se­rer på ti­den du til­brin­ger i bu­tik­ken for å prø­ve mo­del­ler som ser ut til å pas­se be­ho­vet ditt. Da gjel­der det blant an­net å sjek­ke om den fy­sis­ke kon­struk­sjo­nen hol­der mål, å se skjer­men ved si­den av and­re skjer­mer og skri­ve på tas­ta­tu­ret for å vur­de­re om det vir­ker so­lid og godt å skri­ve på.

Det er et over­vel­den­de utvalg av pc-er hos elek­tro­kje­de­ne – men det er fak­tisk en gans­ke enkel sak å fin­ne nøy­ak­tig den mo­del­len som pas­ser deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.