Sjekk om and­re bru­ker nett­ver­ket ditt

Er du redd for at and­re har fått til­gang til det tråd­løse net­tet ditt? Her ser du hvor­dan du kan sjek­ke om noen bru­ker til­kob­lin­gen.

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Mar­tin Ha­ver­holm

Selv om du har et godt pass­ord til det tråd­løse net­tet, kan det fore­kom­me at ubud­ne gjes­ter tar seg til ret­te. Det kan skje av fle­re grun­ner, men det er uan­sett noe man både bør og kan set­te en stop­per for. Kan­skje har du på et el­ler an­net tids­punkt gitt pass­or­det til na­bo­en, som glem­te å log­ge av. Det kan vir­ke harm­løst. Han bru­ker uan­sett ikke så mye tid på net­tet, så det kan du sik­kert unne ham. Pro­ble­met er bare at hvis ma­ski­nen hans er kob­let til nett­ver­ket ditt, så har også ma­ski­nen hans po­ten­si­elt til­gang til ma­ski­nen din. Det be­tyr at hvis hans pc blir ram­met av vi­rus, så har i prak­sis vi­ru­set også til­gang til ma­ski­nen din. Det kan også ten­kes at pass­or­det ditt gans­ke en­kelt er hack­et. Hvis det er til­fel­let, har du selv­føl­ge­lig god grunn til å va­ere be­kym­ret.

Uan­sett hva som er år­sa­ken, er det en­kelt å fin­ne ut om du i det hele tatt har noen grunn til å be­kym­re deg: Med det smar­te verk­tøy­et Ad­van­ced IP Scan­ner, som du nå kan las­te ned fra For­dels­so­nen, får du raskt over­sikt over alle en­he­ter som har til­gang til nett­ver­ket ditt. Pro­gram­met for­tel­ler deg både MACadres­sen, pro­du­sent­nav­net og IP­adres­sen til alt ut­styr som er kob­let til nett­ver­ket ditt. På den må­ten kan du gå sys­te­ma­tisk til verks og ta rede på om det er kob­let til ut­styr som du ikke kjen­ner til. Nøy­ak­tig hvor­dan du går frem, ser du på de nes­te si­de­ne i den­ne ar­tik­ke­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.