Følg fa­mi­li­ens mins­te på na­ert hold

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Lifeca­ke gjør det lett for hele fa­mi­li­en å føl­ge de yngs­te med­lem­me­nes førs­te skritt og skole­dag. Med ap­pen kan hele fa­mi­li­en va­ere med og bi­dra til et al­bum med bil­der og vi­deo­er. I til­legg er det spe­si­elt smart at det kun er for­eld­re­ne som kan av­gjø­re hvem som skal ha til­gang til det di­gi­ta­le foto­al­bu­met.

Lifeca­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.