Ny­he­ter

I euro­pe­isk sam­men­heng er nors­ke eld­re blant dem som bru­ker net­tet mest, og alle har mo­bil­te­le­fon.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Nytt om Win­dows, sik­ker­het, ut­styr og tek­no­lo­git­ren­der.

Sam­fun­net blir sta­dig mer di­gi­ta­li­sert, og det på­vir­ker alle al­ders­grup­per, også de eld­re. Blant nord­menn i al­ders­grup­pen 70–80 år er nå rundt 70 pro­sent på net­tet dag­lig el­ler ukent­lig, sier fors­ker Dag Sletteme­ås hos SIFO til forsk­ning.no.

Det frem­går også at en så stor an­del som 96 pro­sent av dem som er mel­lom 80 og 100 år har pc, nett­brett, smart­te­le­fon el­ler i hvert fall en tradisjone­ll mo­bil­te­le­fon uten in­ter­nett.

Høy nytte­ver­di

En stor del av for­kla­rin­gen på at også eld­re bru­ke­re har tatt de tek­nis­ke mu­lig­he­te­ne til seg, lig­ger i den prak­tis­ke nyt­ten. Eld­re flest er med and­re ord ikke avan­ser­te nett­bru­ke­re, men le­ser nett­avi­ser, er på Face­bo­ok og bru­ker nett­bank. Iføl­ge Sletteme­ås har sist­nevn­te ”gitt en stor grup­pe eld­re bed­re mu­lig­het til å føl­ge med på sin egen øko­no­mi, noe som også gir fle­re økt mest­rings­fø­lel­se”.

Det størs­te pro­ble­met man­ge eld­re opp­gir, er fak­tisk å skul­le tas­te inn lan­ge KID­num­re når noe skal be­ta­les. Økt al­der gir ofte ned­satt funk­sjons­evne, og det i seg selv på­vir­ker hvor ak­ti­ve vi er på net­tet – sa­er­lig blant eld­re bru­ke­re. Sta­ti­stikk fra Di­fis inn­byg­ger­un­der­sø­kel­se i 2017 vi­ser at mens 86 pro­sent av hele be­folk­nin­gen bru­ker in­ter­nett dag­lig, er det sam­me tal­let for folk med ned­satt funk­sjons­evne bare 66 pro­sent. Mens det er li­ten el­ler in­gen for­skjell blant de yng­re i den­ne grup­pen, er for­skjel­len ty­de­lig i de raskt øken­de eld­re al­ders­grup­pe­ne. Til­gjen­ge­lig­het og bru­ker­venn­lig­het blir alt­så vik­ti­ge­re enn noen­sin­ne i åre­ne som kom­mer.

Nor­ge lig­ger foran de fles­te land når det gjel­der di­gi­ta­li­se­ring, og de eld­re hol­der stort sett tritt med ut­vik­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.