Stor test

Her får du syv gode for­slag til baer­ba­re pc-er for de fles­te bruks­om­rå­der og lomme­bø­ker.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Jour­na­list Mor­ten Skel­dal Øs­ter­gaard

Syv nye baer­ba­re for alle be­hov.

Det er alt an­net enn en­kelt å fin­ne den op­ti­ma­le baer­ba­re ma­ski­nen for nett­opp ditt be­hov. I til­legg til å set­te deg inn i en rek­ke tek­nis­ke be­gre­per, må du også ha klart for deg hva du skal bru­ke ma­ski­nen til. Kom­mer du ofte til å ba­ere den med deg? Er det be­stem­te pro­gram­mer du har be­hov for å bru­ke? Og kan­skje al­ler vik­tigst: Hvor mye er du vil­lig til å be­ta­le?

Til den­ne tes­ten har vi lånt syv baer­ba­re, og her er noe for de fles­te: Du kan blant an­net lese om den lil­le og ri­me­li­ge Chro­me­book og den ele­gan­te Yoga C930 fra Le­no­vo, som le­ve­res med en penn som lig­ger i et lite hul­rom på bak­si­den. Hvis du bare vil ha en rask og spek­ta­ku­la­er baer­bar og det ikke er så nøye med pri­sen, kan Ra­zer Bla­de 15 fris­te med en over­flod av kraft og tas­ter med far­get bak­grunns­be­lys­ning.

I en per­fekt ver­den vil­le det va­ert mu­lig å vel­ge en mo­dell som både er lett, rask og har en lav pris. En slik ma­skin fin­nes dess­ver­re ikke i vir­ke­lig­he­tens ver­den. Du kan selv­føl­ge­lig få mo­del­ler som både er ras­ke, let­te og ikke kos­ter

all ver­den, men du får ikke alle de tre egen­ska­pe­ne i én og sam­me ma­skin. Du må vel­ge hva som er vik­tigst for deg. Der­for har vi mer­ket hver mo­dell for å vise om den først og fremst er lett, ri­me­lig el­ler rask – og du kan også se hver pc plot­tet inn i dia­gram­met over. Husk at du kan lese man­ge fle­re tester av baer­ba­re data­ma­ski­ner i Test­so­nen på nett­si­den vår. Der kan du også gjø­re dine egne sam­men­lig­nin­ger av for­skjel­li­ge mo­del­ler.

Rask, lett el­ler ri­me­lig? Det er val­get du må gjø­re når du skal vel­ge ny baer­bar pc – og tes­ten vi­ser at du bare kan vel­ge to av de tre egen­ska­pe­ne. En rask og lett pc vil for ek­sem­pel ikke ha en lav pris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.