Ver­bal nett­verks­byg­ging

Net­gear Or­bi Voice er et smart sett som gir tråd­løs dek­ning i hele hu­set. I til­legg får du en di­gi­tal as­sis­tent, som dess­ver­re ikke for­står norsk.

Komputer for alle (Norway) - - INN­HOLD -

Test

Vi har blant an­net tes­tet Or­bi Voice, som gjør det mu­lig å gi munt­li­ge ord­re på det tråd­løse nett­ver­ket.

Når to for­skjel­li­ge tek­no­lo­gi­er smel­ter sam­men, kan det til ti­der va­ere vans­ke­lig å for­stå hvor­for akku­rat den kom­bi­na­sjo­nen skul­le va­ere så smart. Det gjel­der ikke Or­bi Voice. Kom­bi­na­sjo­nen av tråd­løst nett og tale­sty­ring har nem­lig mye for seg og gir me­ning fra førs­te stund.

Or­bi er en me­sh­løs­ning fra Net­gear som er i stand til å dek­ke sva­ert sto­re area­ler med tråd­løst nett. Et me­sh­nett­verk be­står av en sen­tralt plas­sert ru­ter samt én el­ler fle­re sa­tel­lit­ter som plas­se­res på stra­te­gis­ke ste­der rundt om i bo­li­gen, slik at man får Wi­Fi­dek­ning i samt­li­ge kri­ker og kro­ker, selv i gans­ke sto­re hus.

Vi har tes­tet Net­gear Or­bi tid­li­ge­re, og den tes­ten fin­ner du i Test­so­nen på nett­si­den vår. Or­bi Voice er til for­veks­ling likt det opp­rin­ne­li­ge Or­bi­set­tet. I pak­ken lig­ger det en ru­ter og en sa­tel­litt med om­trent sam­me stør­rel­se. Mens beg­ge en­he­ter i Or­bi er i slag­fast hvit plast, er imid­ler­tid sa­tel­lit­ten i Or­bi Voice truk­ket med grått stoff. År­sa­ken er at den også har en inne­bygd høyt­ta­ler, i til­legg til at den fun­ge­rer som nett­verks­en­het.

Ru­te­ren er den pri­ma­ere en­he­ten, som skal kob­les til in­ter­nett via ka­bel. Den har tre Ether­net­por­ter for kab­let nett­verks­ut­styr som skri­ve­re, nett­verks­dis­ker og an­net. Det er en­kelt å set­te opp ru­te­ren ved hjelp av Net­gea­rap­pen, som også fin­ner sa­tel­lit­te­ne man vil kob­le til. Det tok ikke mer enn ti mi­nut­ter fra pak­ken var åp­net til vi had­de et vel­fun­ge­ren­de tråd­løst me­sh­nett­verk i hu­set vi tes­tet det i.

Vi mål­te has­tig­he­ten til mel­lom 400 og 500 mega­bit, og det er fak­tisk på høy­de med man­ge av de en­kelt­stå­en­de ru­ter­ne vi har tes­tet.

Det sto­re trekk­plas­te­ret ved Or­bi Voice er selv­føl­ge­lig sa­tel­lit­ten­he­ten med den in­ne­byg­de høyt­ta­le­ren og den di­gi­ta­le as­sis­ten­ten Alexa. Høyt­ta­le­ren fun­ge­rer akku­rat som alle and­re Ama­zon­pro­duk­ter med Alexa. Det be­tyr at du kan kob­le til et stort utvalg av Smart Ho­me­dings­er, for ek­sem­pel Hue­lam­pe­ne fra Philips. Det fun­ge­rer upå­kla­ge­lig, men alt fra ap­pen til tale­kom­man­do­ene og sva­re­ne du får, fore­går på en­gelsk. Der­for had­de Goog­le As­sis­tent va­ert et bed­re valg. Den både snakker og for­står norsk, og fun­ge­rer på sam­me måte.

Den størs­te for­de­len ved me­sh­nett­ver­ket fra Net­gear er utvil­somt den sto­re rekke­vid­den. Noen bru­ke­re vil nok sav­ne en­kel­te funk­sjo­ner, som mu­lig­he­ten til å prio­ri­te­re nett­verks­tra­fik­ken. Avan­ser­te funk­sjo­ner er i det hele tatt man­gel­vare på de me­sh­løs­nin­ge­ne vi har sett hittil. Det er ty­de­lig at bru­ker­venn­lig­het har prio­ri­tet. Syste­met kan også ha pro­ble­mer med å hol­de føl­ge hvis du stil­ler spe­si­elt høye krav til nett­ver­ket, for ek­sem­pel ved fil­de­ling.

Net­gear re­kla­me­rer med at start­set­tet kan dek­ke et hus på 185 kvad­rat­me­ter. Det er sik­kert rik­tig hvis det er mu­lig å plas­se­re de to en­he­te­ne sen

tralt i hver sin halv­del av hu­set. Vi tes­tet det i et rek­tan­gu­la­ert hus på 175 kvad­rat­me­ter der ho­ved­en­he­ten ble plas­sert i et tek­nisk skap om­trent midt mel­lom kort­veg­ge­ne, og her bur­de vi nok hatt tre en­he­ter for å få full­god dek­ning i beg­ge en­der av hu­set. Vi tes­tet et sett med både ru­ter og sa­tel­litt, men Or­bi Voice fås også som en enkel høyt­ta­ler/sa­tel­lit­ten­het hvis du har et Or­bi-nett­verk fra før. Den kos­ter i så fall rundt 3300 kro­ner. Det er tem­me­lig dyrt, og set­tet med to en­he­ter er selv­føl­ge­lig en­da dy­re­re.

Stor rekke­vid­de To en­he­ter kan til sam­men gi tråd­løs dek­ning i en mid­dels stor bo­lig.

Høyt­ta­le­ren har in­ne­byg­de mik­ro­fo­ner, slik at du kan gi ord­re og stil­le spørs­mål til den di­gi­ta­le Alexa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.