Kon­troll over åpne vin­du­er

Pro­gram­met TidyTabs gjør ar­bei­det i Win­dows langt mer over­sikt­lig. Det kan nem­lig sam­le alle åpne pro­gram­vin­du­er.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Jour­na­list Mar­tin Ha­ver­holm

Smart verk­tøy til Win­dows.

Win­dows-skrive­bor­det blir fort fylt opp av alle pro­gram­me­ne og vin­du­ene vi bru­ker til dag­lig. Det kan gjø­re det vans­ke­lig å fin­ne til­ba­ke til det pro­gram­met du nett­opp bruk­te. Nå kan vi hjel­pe deg med å få til­ba­ke over­sik­ten. Pro­gram­met TidyTabs sam­ler åpne vin­du­er i ett vin­du med fa­ner, slik at du raskt kan byt­te mel­lom fa­ne­ne, på sam­me måte som du er vant til fra nett­le­se­re.

TidyTabs gjør det til en enkel sak å leg­ge sam­men fle­re åpne vin­du­er: Du drar det ene vin­du­et inn over det and­re, så sam­ler de seg pent og pyn­te­lig av seg selv. Du må fak­tisk bare va­ere opp­merk­som på at du ikke kan sam­le fle­re enn tre pro­gram­mer per vin­du. Til gjen­gjeld kan du lage fle­re små grup­per med tre pro­gram­mer i hver, slik at du lett kan or­ga­ni­se­re alt du hol­der på med.

Før TidyTabs ble in­stal­lert, lå vin­du­ene spredt over hele skjer­men. Nå er de sam­let i fa­ner – som nett­si­der i en nett­le­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.