Su­ve­ren bilde­over­sikt

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

I Spør oss-spal­ten len­ger ut i bla­det spør en le­ser om et godt al­ter­na­tiv til Google­pro­gram­met Pi­casa, som ikke len­ger støt­tes. Det er synd, etter­som Pi­casa var et vir­ke­lig godt pro­gram for or­ga­ni­se­ring av bil­der. As­ham­po­overk­tøy­et Photo Com­man­der er imid­ler­tid en mer enn full­god er­stat­ning.

Pro­gram­met er av den ty­pen som skan­ner map­pe­ne på ma­ski­nen for å fin­ne bilde­fi­ler, som de­ret­ter las­tes auto­ma­tisk inn i pro­gram­met. Un­der­veis vel­ger du selv de map­pe­ne og fi­le­ne som skal in­klu­de­res. Så snart du har gjort unna det­te enk­le trin­net, kan du star­te bilde­be­hand­lin­gen. Du kan blant an­net mer­ke bil­de­ne slik at det blir let­te­re å søke i dem, el­ler du kan kon­ver­te­re dem til and­re bilde­for­ma­ter.

Photo Com­man­der er alt­så først og fremst et or­ga­ni­se­rings­pro­gram, men kan også bru­kes til be­hand­ling av en­kelt­bil­der. I me­ny­en “Re­di­ger” fin­ner du for ek­sem­pel “Hur­ti­gre­pa­ra­sjons­verk­tøy”, som byr på grunn­leg­gen­de funk­sjo­ner for å fjer­ne røde øyne, be­sk­ja­ere, kor­ri­ge­re skarp­het og mye mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.