Sørg for å få nok ram

Komputer for alle (Norway) - - STOR GUIDE -

Ram er kort for­talt data­ma­ski­nens ar­beids­min­ne. For lite av det­te gjør at det tar lang tid å åpne pro­gram­mer og kjø­re fle­re pro­gram­mer sam­ti­dig. Der­for er det viktig å sør­ge for at du får nok ram, og helst litt til. Hva som er nok, kom­mer helt an på hva ma­ski­nen skal bru­kes til. Her ser du tre for­skjel­li­ge slags van­li­ge pc-opp­ga­ver, og hvor mye ram de må ha for å fun­ge­re op­ti­malt:

Tekst­be­hand­ling og epost

Skal du løse enk­le opp­ga­ver, som tekst­be­hand­ling, epost og lett bruk av in­ter­nett, kan du i ut­gangs­punk­tet kla­re deg med 4 GB ram. For man­ge vil det li­ke­vel va­ere i mins­te la­get.

Bilde­be­hand­ling

Har du be­hov for å etter­be­hand­le bil­der i ny og ne, an­be­fa­ler vi at du vel­ger en ma­skin med 8 GB ram. For bru­ke­re flest vil det­te va­ere det op­ti­ma­le kom­pro­mis­set mel­lom pris og ytel­se.

Vi­deo og data­spill

Vil du spil­le kre­ven­de og gra­fikk­tun­ge spill, el­ler dri­ve med vi­deo­re­di­ge­ring, bør du vur­de­re 16 el­ler 32 GB ram. For de al­ler fles­te vil li­ke­vel 32 GB va­ere mer enn man egent­lig tren­ger.

Her ser du hvor mye ram du minst bør ha for for­skjel­li­ge opp­ga­ver på data­ma­ski­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.