De vik­ti­ge til­kob­lin­ge­ne

Komputer for alle (Norway) - - STOR GUIDE -

Til­kob­lings­mu­lig­he­te­ne av­gjør om du kan kob­le til mus, skjerm, skri­ver el­ler mo­bil­te­le­fon. Her gjen­nom­går vi de van­ligs­te ty­pe­ne for en baer­bar pc. De kan de­les inn i ka­te­go­ri­ene ”Ob­li­ga­to­risk”, som er de til­kob­lin­ge­ne du ikke kan unn­va­ere, og ”Kjekt å ha”, som ikke er ab­so­lutt nød­ven­di­ge, men li­ke­vel nyt­ti­ge. Igjen er det dine kon­kre­te be­hov som av­gjør hva du bør leg­ge vekt på, men her har du i hvert fall våre an­be­fa­lin­ger.

Her vi­ser vi Asus Vivo­book S15 fra den sto­re tes­ten i den­ne ut­ga­ven. Den har til­kob­lin­ger nok til de fles­te opp­ga­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.