3 Fa­vo­rit­ter

Kraft­verk Det er ikke alle opp­ga­ver som lar seg løse med en pc til 5000 kro­ner. Her er tre kraf­ti­ge ma­ski­ner fra de se­nes­te ut­ga­ve­ne.

Komputer for alle (Norway) - - TEST - www.kom­pu­ter.no/test­so­nen

Le­no­vo Le­gion T730 Tes­tet i num­mer 6/2019

T730 er en mo­der­ne sta­sjo­na­er pc med gode kom­po­nen­ter og et vel­kon­stru­ert ka­bi­nett. Vi gle­der oss over prak­tis­ke de­tal­jer som lyd­ut­gang og USB-por­ter på top­pen av ka­bi­net­tet og en gum­mirem på bak­si­den til å hol­de kab­le­ne sam­let.

21 399 kr

Dell G5 15 5587 Tes­tet i num­mer 2/2019

Dell G5 kan til­pas­ses kun­dens be­hov. Eks­te­ri­ø­ret er det sam­me i de for­skjel­li­ge kon­fi­gu­ra­sjo­ne­ne, men du kan selv vel­ge pro­ses­sor, ram, hard­disk og SSD. På den må­ten er det lett å fin­ne den ret­te ba­lan­sen mel­lom pris og ytel­se.

9995 kr

Ra­zer Bla­de 15 Tes­tet i num­mer 10/2019

Ra­zer Bla­de 15 er en ma­skin som er ut­vik­let for spill og and­re tun­ge be­reg­nings­opp­ga­ver. Kom­po­nen­te­ne er fra øvers­te hyl­le, og det gjen­spei­les i pri­sen. Bla­de 15 er en ren for­nøy­el­se å bru­ke til spill og and­re kre­ven­de opp­ga­ver.

20 990 kr

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.