Velg den ret­te fy­sis­ke stør­rel­sen

Komputer for alle (Norway) - - STOR GUIDE -

Det er viktig å tri­ves foran skjer­men, og da må stør­rel­sen stem­me. Prøv der­for skjer­men grun­dig i bu­tik­ken før du be­stem­mer deg – og løft på ma­ski­nen for å kjen­ne hvor tung den er. I dag kan de fles­te baer­ba­re ma­ski­ner de­les inn i tre ka­te­go­ri­er: 13–14 tom­mer er de mins­te, 15–16 tom­mer er i mel­lom­klas­sen, mens de størs­te baer­ba­re har en skjerm på mel­lom 17 og 18 tom­mer. Hver skjerm­stør­rel­se har sine for­de­ler og ulem­per, og pas­ser til for­skjel­li­ge be­hov.

Lett å ta med

Tar lite plass i ves­ken Lav vekt

Skjer­men kan bli for li­ten Ikke eg­net til bruk over lang tid Ofte dy­re­re enn litt stør­re pc-er

En pc på 13 til 14 tom­mer er for deg som ofte skal ha den med, på jobb, på to­get el­ler kan­skje på fe­rie. En data­ma­skin i den­ne stør­rel­sen er både mind­re og let­te­re – men for en del er den lil­le skjer­men i mins­te la­get i leng­den. Du kan vur­de­re om det er mu­lig å kob­le til en eks­tern skjerm hjem­me el­ler på kon­to­ret når du skal bru­ke ma­ski­nen over leng­re pe­rio­der om gan­gen.

Stort utvalg

Stør­re skjerm gir mer plass Kos­ter ofte mind­re enn små pc-er

Tyng­re og mind­re smi­dig å ha med på tur, for ek­sem­pel på tog el­ler fly.

Hvis du vil ha en ma­skin med stor skjerm, men som fort­satt kan trans­por­te­res fra A til B uten stør­re pro­ble­mer, kan en ma­skin på rundt 15 tom­mer va­ere en god løs­ning. Etter hvert kan du også få gans­ke slan­ke og let­te ma­ski­ner i den­ne stør­rel­sen, uten at pri­sen blir alt­for høy. Den stør­re skjer­men gir mer plass til pro­gram­mer og mu­lig­het for å se også små de­tal­jer.

Stor skjerm

Tas­ta­tur i full stør­rel­se Man­ge til­kob­lings­mu­lig­he­ter

Stor og tung

Kre­ver ofte en spe­si­ell pc-ves­ke Som re­gel dår­lig bat­te­ri­tid

Her har vi nådd smerte­gren­sen for det som kan kal­les baer­ba­re ma­ski­ner. En pc i den­ne klas­sen kan godt flyt­tes rundt i hu­set, men stør­rel­se og vekt gjør at den er ugrei å ha med for ek­sem­pel på to­get. Til gjen­gjeld gjør den sto­re skjer­men at ma­ski­nen er vel­eg­net til de al­ler fles­te opp­ga­ver. Dis­se mo­del­le­ne bør først og fremst ses på som er­stat­ning for en sta­sjo­na­er data­ma­skin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.