Tas­ta­tu­ret i prak­sis

Komputer for alle (Norway) - - STOR GUIDE -

Du kom­mer til å skri­ve en hel del på den nye ma­ski­nen. Der­for er det viktig at tas­ta­tu­ret pas­ser som hånd i hans­ke. Det er stor for­skjell på hvor­dan tas­te­ne opp­fø­rer seg når man tryk­ker på dem. Noen tas­ter har lang vand­ring, mens and­re re­gist­re­rer selv fja­er­let­te trykk. Det er også for­skjell på hvor sto­re tas­te­ne er og hvil­ken form de har. Der­for er det all­tid smart å prø­ve tas­ta­tu­ret. Det er også en god idé å kjø­pe en ma­skin med bak­grunns­be­lys­te tas­ter, slik at det er let­te­re å job­be i mør­ke om­gi­vel­ser. Prøv også peke­pla­ten som er plas­sert foran tas­ta­tu­ret. Trykk på den, og prø­ve å rul­le med to fing­re. En peke­pla­te skal ha sje­ne­røs stør­rel­se, og be­tje­nin­gen skal va­ere nøy­ak­tig, in­tui­tiv og fly­ten­de. Du bør også leg­ge mer­ke til om muse­pe­ke­ren er sta­bil og lett å se når du bru­ker pla­ten.

På Asus Vivo­book sit­ter det en fin­ger­av­trykks­le­ser i peke­pla­ten – det er smart!

Ra­zer Ed­ge har far­get lys i tas­te­ne. Det kan imid­ler­tid slås av.

Hu­wei Mate­book X har en sva­ert stor peke­pla­te med mas­ser av plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.