Musikk fra mo­bi­len på bil­ste­reo­en

Komputer for alle (Norway) - - TEST - www.kom­pu­ter.no/FM-trans­mit­ter

Med en FM-sen­der om­dan­nes ly­den fra mo­bi­len til et FM-sig­nal som du kan høre på det gam­le ste­reo­an­leg­get i bi­len. Ha­mas Blueto­ot­hFM-sen­der er smart for­di du kan vel­ge om du vil bru­ke USB el­ler Blueto­oth for å kob­le til te­le­fo­nen. De­ret­ter vel­ger du hvil­ken fre­kvens på FM-bån­det du vil sen­de mu­sik­ken på – så kan du for ek­sem­pel høre Ti­dal-mu­sik­ken din på bil­ste­reo­en. Pri­sen er 299 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.