Litt for blas­se far­ger

Komputer for alle (Norway) - - SKJERMER -

Data­skjer­mer fra AOC er i ferd med å kvit­te seg med stem­pel­et som "bil­lig­mer­ke". Pro­du­sen­ten la­ger sva­ert gode skjer­mer til for­nuf­ti­ge pri­ser, og g2590px er ikke noe unn­tak.

De­sig­nen er stil­ren med nes­ten usyn­li­ge kan­ter langs top­pen og si­de­ne, og en smal kant av rød­lak­kert me­tall langs den ne­ders­te lang­si­den. Det er lett å ro­te­re skjer­men for høy­kant­vis­ning, noe som kan va­ere prak­tisk i fle­re sam­men­hen­ger – ikke minst når man skal kob­le til kab­le­ne. AOC g2590px har to HDMI 1.4-ut­gan­ger, en Dis­play­Port 1.2 samt én VGA­ut­gang. Der­med er det mu­lig å kob­le skjer­men til de fles­te data­ma­ski­ner.

På bak­si­den fin­ner du en prak­tisk li­ten styre­spak som bru­kes til å bla gjen­nom inn­stil­lin­ge­ne. Blant dis­se fin­ner vi fle­re for­hånds­de­fi­ner­te pro­fi­ler, mest be­reg­net på data­spill, men du kan også jus­te­re lys, kon­trast og så vi­de­re fra bun­nen av. Dess­uten fin­nes det en li­ten USB-hub på bak­si­den med fire USB 3.0-ut­gan­ger.

Der­imot ble vi skuf­fet over far­ge­ne, som vir­ker ut­vas­ke­de og fla­te. Noe kan ret­tes opp ved å end­re inn­stil­lin­ge­ne, men helt bra blir det ald­ri. Skjer­mer med TN-pa­nel har ge­ne­relt noe sva­ke­re farge­gjen­gi­vel­se enn IPS-skjer­mer, men far­ge­ne på AOC g2590px er dår­li­ge­re enn på and­re, ny­ere TN-skjer­mer, som Pre­da­tor XB-se­ri­en fra Acer.

Når det er sagt, er AOC g2590px fort­satt en im­po­ne­ren­de skjerm til pri­sen. Den har spe­si­fi­ka­sjo­ner som til­sva­rer dem du fin­ner på langt dy­re­re skjer­mer, og det er hel­ler ikke stort å ut­set­te på de­sign og ma­te­rial­valg. Den sva­ke farge­gjen­gi­vel­sen trek­ker li­ke­vel ned en del i sam­men­dra­get.

Hul­let i sta­ti­vet kan bru­kes til å hol­de kab­le­ne sam­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.