KA­RAK­TE­RER

Komputer for alle (Norway) - - SKJERMER -

Ka­rak­te­ren 1 blir gitt til pro­duk­ter som ikke kan bru­kes til det de er ment for. Ka­rak­te­ren 6 gis hvis pro­duk­tet le­ver opp til det man kan for­ven­te, men hel­ler ikke mer. Ka­rak­te­ren 10 gis til pro­duk­ter som lø­ser opp­ga­ven uten an­merk­nin­ger.

Slik vur­de­rer vi:

Vi har gitt ka­rak­te­rer fra 1 til 10 i hver ka­te­go­ri. Slutt­ka­rak­te­ren er et veid gjen­nom­snitt av dis­se:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.