Bruk mo­bi­len til å fin­ne bort­kom­ne nøk­ler

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Ti­le Mate er en li­ten brik­ke som har én opp­ga­ve, nem­lig å fin­ne ting som har blitt borte. Brik­ken har en stor knapp på for­si­den, et hull til mon­te­ring og et bat­teri­lokk på bak­si­den. Ti­le kob­les først til en app på te­le­fo­nen via Blueto­oth. De­ret­ter fes­tes den på en nøk­kel­ring, en kof­fert, en syk­kel el­ler an­net som har lett for å for­svin­ne mer el­ler mind­re spor­løst.

De­ret­ter kan du spo­re tin­ge­ne fra te­le­fo­nen. Hvis nøk­kel­knip­pet har falt ned mel­lom sofap­u­te­ne, er det bare å tryk­ke på en knapp i ap­pen, så gir Ti­le lyd fra seg til du fin­ner den og tryk­ker på den sto­re knap­pen.

Det fun­ge­rer fint også i prak­sis – og det vir­ker beg­ge vei­er: Fin­ner du ikke te­le­fo­nen, kan du bru­ke knap­pen på Ti­le til å fin­ne den. Opp­gitt rekke­vid­de er 45 me­ter, men i våre tester var den over 60 me­ter, og Pro-ver­sjo­nen av Ti­le rek­ker hele 90 me­ter. Det er im­po­ne­ren­de.

Hvis and­re Ti­le-bru­ke­re pas­se­rer en Ti­le-brik­ke du har mis­tet, sen­der ap­pen po­si­sjo­nen de­res til Ti­le-ser­ver­ne, og du blir vars­let om hvor brik­ken be­fin­ner seg. Det fun­ge­rer nok bed­re der syste­met er mer ut­bredt. Inn­til vi­de­re skal du ha en god por­sjon flaks for å fin­ne brik­ken på den­ne må­ten her i lan­det, til tross for at Ti­le er det mest ut­bred­te syste­met i sitt slag.

Noen funk­sjo­ner, som 30-da­gers spo­ring, for­ut­set­ter et abonnement til 25 kro­ner må­ne­den. Det om­fat­ter alle Ti­le-en­he­ter du har, og nye bat­te­ri­er til dem én gang i året. Det er slett ikke uri­me­lig, men Ti­le fun­ge­rer fint også uten abonnement. Ti­le Mate sel­ges en­kelt­vis el­ler i ra­batt­pak­ker med fire brik­ker. Det fin­nes også en noe mer ro­bust Pro-ver­sjon av Ti­le. Den har stør­re bat­te­ri og rekke­vid­de, og er også fy­sisk litt stør­re enn Mate.

Ti­le kan fes­tes på en nøk­kel­ring el­ler til en ves­ke el­ler lig­nen­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.