Over­våk én av map­pe­ne

Komputer for alle (Norway) - - SKJERMER - www.kom­pu­ter.no/1119

Du kom­mer raskt i gang med DropIt. Pro­gram­met gjør ikke mye ut av seg, men man­ge funk­sjo­ner lig­ger un­der over­fla­ten. Først må du vel­ge en map­pe som skal over­vå­kes.

5 Velg den map­pen du vil over­våke i Ut­fors­ker. I vårt til­fel­le vel­ger vi map­pen Ned­las­tin­ger 9 . Klikk på Velg map­pe 10 .

Høyre­klikk på det 2 ”fly­ten­de” iko­net som vi­ses på Skrive­bor­det 3 , og velg Op­tions 4 .

Av­slutt med et klikk på OK 12 . Nå 7 blir den ut­valg­te map­pen over­vå­ket av DropIt. På nes­te side ser du hvor­dan du set­ter opp sor­te­rin­gen.

3 Velg fa­nen Mo­ni­to­ring 5 . Sett hake ved Enab­le scan of mo­ni­to­red fol­ders 6 , og klikk på Add 7 .

1 Last ned DropIt fra For­dels­so­nen via kob­lin­gen. Sett hake 1 til slutt i in­stal­le­rin­gen. Klikk på Fi­nish 2 .

I det nes­te vin­du­et klik­ker du 4 på mappe­iko­net for å vel­ge 8 map­pen som skal over­vå­kes.

6 Klikk på Sa­ve 11 i vin­du­et for å god­kjen­ne val­get av map­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.