Sett opp reg­ler for sor­te­rin­gen

Komputer for alle (Norway) - - SKJERMER -

Nå har vi an­gitt at map­pen ”Ned­las­tin­ger” skal over­vå­kes. He­ret­ter føl­ger DropIt hele ti­den med for å se om det kom­mer nye fi­ler i map­pen. Nå må du bare for­tel­le DropIt hvil­ke fil­ty­per som skal plas­se­res hvor når de hav­ner i map­pen – du må alt­så lage reg­ler for fil­ty­pe­ne.

Vi er til­ba­ke i ho­ved­vin­du­et. Klikk på den lil­le 5 pi­len 8 . Nå må du vel­ge hva som skal skje med .docx-fi­ler som hav­ner i map­pen ”Ned­las­tin­ger”. Vi vel­ger Mo­ve 9 . Legg mer­ke til at du kan be­hol­de en kopi av fi­len ved å vel­ge Copy i ste­det.

Der­med har du kom­met til pro­gram­mets vik­tigs­te vin­du, der 3 du an­gir reg­ler for for­skjel­li­ge fil­ty­per. Først gir du den nye re­ge­len et be­skri­ven­de navn . I nes­te felt står det hvil­ken fil­type 3 4 re­ge­len gjel­der, i vårt til­fel­le .docx-fi­ler (alt­så Word-do­ku­men­ter). De­ret­ter klik­ker du på iko­net til høy­re. 5

2 Nå ana­ly­se­rer pro­gram­met fi­le­ne i map­pen og spør hva du vil gjø­re med dem. I vårt til­fel­le må vi først lage en re­gel for Word-do­ku­men­ter. Klikk på Ja 2 .

Hvis du al­le­re­de har 1 man­ge fi­ler lig­gen­de i map­pen, kan du bli møtt av den­ne ad­var­se­len. Klikk på Ja 1 .

4 Her har du mu­lig­het for å leg­ge til yt­ter­li­ge­re fil­tre. I vårt til­fel­le vel­ger vi å bare la reg­le­ne gjel­de fi­ler som er end­ret det sis­te halve året 6 . Klikk på OK 7 .

Gi map­pen et navn 14, 8 merk den, og klikk på Velg map­pe 15.

7 Nå åp­nes et ut­fors­ker­vin­du. Høyre­klikk 11 et tomt sted, og velg Ny 12 fulgt av Map­pe 13.

Du har opp­ret­tet en 9 re­gel for hva som skal skje med .docx-do­ku­men­ter i ned­las­tings­map­pen. Klikk på Sa­ve 16.

10 Gjen­ta pro­ses­sen med and­re fil­ty­per. Velg Ja 17 , og gjen­ta trinn 2–9. På nes­te side vi­ser vi hvor­dan du ryd­der i fi­ler som al­le­re­de lig­ger i en map­pe.

6 De­ret­ter må du angi hvil­ken map­pe fi­le­ne skal flyt­tes (el­ler ko­pie­res) til. Klikk på mappe­iko­net 10 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.