Slik får du full­ver­sjo­nen av Boo­stS­pe­ed 9

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

For å få full­ver­sjo­nen av Boo­stS­pe­ed 9 må du opp­gi en spe­si­ell li­sens­nøk­kel når du in­stal­le­rer pro­gram­met. Her vi­ser vi hvor­dan du går frem. OBS: Vi har bare 8000 li­sen­ser til pro­gram­met, så ikke vent for len­ge før du re­gist­re­rer det.

I det­te vin­du­et opp­gir du li­sens­ko­den un­der 5 i tekst­fel­tet og klik­ker på Re­gis­ter 6 for å re­gist­re­re li­sen­sen. Legg mer­ke til at tekst­fel­tet blir grønt når du har opp­gitt rik­tig li­sens­nøk­kel. Y2QSB-SW5X7-ZX4MD-9CC9G-QBGSL 6

Last ned Boo­stS­pe­ed 9 fra For­dels­so­nen, og start in­stal­le­rin­gen av pro­gram­met. I førs­te vin­du klik­ker du på knap­pen Click to in­stall and 1 . dia­gno­se PC

I nes­te trinn av in­stal­le­rin­gen må du pas­se på at det er satt hake ved Run a free scan 2 . De­ret­ter klik­ker du på den blå knap­pen mer­ket Fi­nish 3.

For å ak­ti­ve­re be­ta­lings­ver­sjo­nen – og ikke bare gra­tis­ver­sjo­nen – klik­ker du på den gule knap­pen, Re­gis­ter now 5 i den øvers­te de­len av pro­gram­vin­du­et.

Nå star­ter Boo­stS­pe­ed 9, og du 3 ser den sam­me dia­log­bok­sen som vist her. Klikk på den blå teks­ten No, thank you 4 ne­derst i høy­re hjør­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.